Παριανές σχολικές ειδήσεις 1945-1946!

Πάρος

Από τον Χριστόδουλο Α. Μαούνη και από το ιστορικό αρχείο της Φωνή της Πάρου αρ. φ. 1,2,3,14, 15

 

1945

- Πληροφορούμεθα ότι αποστέλλονται υαλοπίνακες δι’ όλα τα σχολεία της Πάρου.

- Λεύκες: Εις το σχολείον αρρένων επερατώθη η επισκευή, επεσκευάσθη δε τόσο καλά που μοιάζει σαν ζωγραφιά. Τώρα ετοιμάζεται και των θηλέων.

- Κώστος: Επί τέλους ήλθεν η ώρα να φωνάξωμεν και ημείς με τη σειρά μας. Το Υπουργείον της Παιδείας έχει γνώσιν ποίους υπαλλήλους έχει διορίσει εδώ και 70 χρόνια; Έχομεν μιά δασκάλα που δεν θυμάται πότε γεννήθηκε. Τα παιδιά τη λένε γιαγιά.

- Εις το Μαράθι ήρχισε το νεοσυσταθέν σχολείον τα μαθήματα με την διδασκάλισσαν Αντωνίαν Γαϊτάνου εκ Λευκών.

- Παροικιά: Το Δημοτικό Σχολείο μας κατά την ομολογίαν του Διευθυντού του κ. Κρητικού έχει 530 μαθητάς και τρεις διδασκάλους. Πως γίνεται η εκπαίδευσις των παιδιών; Τι θα πρωτοδιδάξουν οι τρεις αυτοί διδάσκαλοι; Είναι ανάγκη να προαχθή το σχολείο εις 6τάξιον και να γίνει ακόμα άλλο ένα σχολείο τουλάχιστο τριτάξιο για να μπορέσουν τα παιδιά μας να μορφωθούν.

- Το γυμνάσιον μας παρέμεινεν, μα γιατί ο κ. Επιθεωρητής δεν στέλνει καθηγητάς αλλά λειτουργεί μόνον με τον κ. Κονταράτον;  

1946

- Έκκλησις του Δ/ντου του Δημοτικού Σχολείου Λευκών Χρήστου Αλιπράντη, προς τους εν Αθήναις – Πειραιεί και Προαστείους αυτών διαβιούντας ενθουσιώδεις Λευκιανούς αμφοτέρων των φύλων, για την στοιχειώδη προπαρασκευή των μαθητών των σχολείων με εποπτικά μέσα.

- Παράδειγμα προς μίμησιν. Στο Σχολείον Αντιπάρου, διά του βενζινοπλοίου Κ. Περαντινού απεστάλη εις Αντίπαρον η ξυλεία και άπαντα τα υλικά προς άμεσον αποπεράτωσιν της οικοδομής του σχολείου δαπάνη του συλλόγου και των κατοίκων Αντιπάρου.

- Η ανέγερσις δια προσωπικής εργασίας του Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρων. Ο ενθουσιασμός για το σχολείο των Μαρμαριανών είναι κάτι το αφάνταστον. Πάσης τάξεως άνθρωποι και ηλικίας εργάζονται για το σχολείο και όσοι δεν μπορούν να εργασθούν εισφέρουν προθύμως εις χρήμα. Εις την Σχολικήν Επιτροπήν η οποία με εξαιρετικήν ενεργητικότητα επελήφθη του σπουδαιοτάτου τούτου δια το χωριό έργου και ήτις αποτελείται από τους κ.κ. Ιωάν. Κληρονόμον, Ελευθ. Βαζαίον και τον μέχρις αυτοθυσίας εργαζόμενον Βαζαίον Πετρόπουλον αξίζει πας έπαινος. Το έργο θα περατωθή λίαν συντόμως προς μεγίστην τιμήν των Μαρμαριανών.

- Τα Σχολεία θα εφοδιαστούν με ραδιόφωνα. Μια καινοτομία κατά λειφθείσαν υπό του υπουργού της Παιδείας κ. Παπαδήμου απόφασιν όλα τα σχολεία του Κράτους θα εφοδιαστούν δια ραδιοφωνικών συσκευών και κινηματογραφικών μηχανημάτων, δια την εκπαίδευσιν και ψυχαγωγίαν των μαθητών. Προς τούτο από του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών θα δίδωνται εις ωρισμένας ημέρας και ώρας ομιλίαι ειδικών ανωτέρων εκπαιδευτικών και διανοουμένων επί διαφόρων διδακτικών θεμάτων. Εξ άλλου, δια καταλλήλων κινηματογραφικών ταινιών θα διδάσκονται η γεωγραφία, η φυτολογία, η ζωολογία, κλπ. Κατ’ ανακοίνωσιν εκ του υπουργείου Παιδείας εις τας 17 τρεχ. θα διεξαχθεί διαγωνισμός δια την προμήθειαν 1500 ραδιοφώνων και 800 κινηματογραφικών μηχανημάτων δια τας ανάγκας της Μέσης και κατωτέρας εκπαιδεύσεως. Το υπουργείον δι’ εγκυκλίου του προς τους Γενικούς Επιθεωρητάς καθιστά γνωστόν ότι τα σχολεία τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν τα ως άνω είδη πρέπει να καταβάλουν δι’ έκαστον εξ αυτών 400 χιλιάδας τουλάχιστον.

- Ευχαριστήριον: Οι κάτοικοι Μαρμάρων απευθύνουν τας απείρους αυτών ευχαριστίας προς τους κ.κ. Αντώνιον Ραγκούσην Πάρεδρον του Συμβουλίου Επικρατείας και τον βουλευτήν Ευστράτιον Αλιπράντην οι οποίοι δια των ενεργειών των επέτυχον την ίδρυσιν του Δημοτικού Σχολείου μας ιδιαιτέρως δε τον βουλευτήν όστις επέτυχε πίστωσιν εξ ενός εκατομμυρίου δραχμών δια τον αυτόν σκοπόν.  

- Ετοποθετήθη εις το σχολείον Μαραθίου η διδασκάλισσα Κατίνα Ανδρουλακάκη.

- Εις το χωρίον Δρυός ήρχισε λειτουργούν το Δημοτικό Σχολείον υπό την Διεύθυνση της δίδος Ελισσάβετ.

- Ο εκλεκτός μας συμπολίτης κ. Αντώνιος Ραγκούσης του Συμβουλίου Επικρατείας εδώρησεν εν οικόπεδον του τεσσάρων στρεμμάτων μεταξύ Δρυού - Ασπροχωριού δια την ανέγερσιν σχολικού κτιρίου.

- Εδωρήθηκαν δέκα αντίτυπα του βιβλίου «Ιδεολογικαί  Μελέται» του κ. Δημητρίου Ν. Αλιπράντη προς εμπλουτισμόν της βιβλιοθήκης. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον δωρητήν και εύχεται όπως η χειρονομία του αύτη αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση

- Παροικιά, εις τας 20 Σεπτεμβρίου ήνοιξαν τα σχολεία μας και τα παιδιά ύστερα από την ανάπαυσιν τριών περίπου μηνών τρέχουν χαρούμενα και ζωηρά εις το σχολείον. Οι διδάσκαλοι μας όλο χαρά και αυτοί τα υποδέχονται και τα εγγράφουν. Πληροφορούμεθα, ότι στο σχολείο μας ενεγράφησαν 450 παιδιά και ω! του θαύματος! Οι διδάσκαλοι είναι μόνον 4! Τι γίνεται, είναι δυνατόν ένα σχολείον να ανταποκριθεί με τόσο παιδικό κόσμο; Ε! Κύριοι παροικιώτες τι κάνετε; Γιατί δεν φροντίζετε τώρα που έχομε και καλό και δραστήριο βουλευτή να έλθουν δάσκαλοι στο σχολείο μας για να μορφωθούν τα παιδιά μας; Γιατί δεν φροντίζομε όλοι μαζί να γίνει και ένα σχολείο κατάλληλο για τα παιδιά και να μην τρέχουν στα κελιά της Παναγίας;

Πηγή: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 1,2,3,14, 15)

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.