Παριανές Μνήμες Σχολικές ειδήσεις (1946)

Πάρος

- Ραδιόφωνα δια τα σχολεία Πάρου.

Πληροφορούμεθα ότι διενεργήθη έρανος μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πατριωτικής Ενώσεως Παρίων προτάσει δε του κ. Ι. Γ. Γουλιέλμου κατετέθη το συλλεγέν ποσόν εκ δραχμών 600 χιλ. εις την Εθνική Τράπεζαν προς αγοράν δια της Ούνρα ραδιοφώνων προς χρήσιν των σχολείων Πάρου-Αντιπάρου. Η παραλαβή και αποστολή των θα συμπέση περί τα τέλη του μηνός Απριλίου. Ευχόμεθα όπως το παράδειγμα αυτό το ακολουθήσουν και όλα τα μέλη της Ενώσεως και των συλλόγων.

- Η διδασκάλισσα Ελισσάβετ ανέλαβεν υπηρεσίαν εις το σχολείον Αγκυριάς. Ως εκ τούτου εις τα σχολεία Λευκών παραμένουν δύο μόνον διδάσκαλοι. Ο κ. Επιθεωρητής ας φροντίσει να σταλή μία διδασκάλισσα ακόμη δια τις Λεύκες.

- Ιδρύθη τετάρτη τάξις εις το Γυμνάσιον Πάρου κατόπιν ενεργειών του κ. Ευριπαίου καταβάλλονται δε προσπάθειαι παρά του ιδίου όπως χορηγηθούν είδη ιματισμού και υποδήσεως εις τον πληθυσμόν Πάρου-Αντιπάρου.

- Κατά παρασχεθείσας πληροφορίας εκ του ιδιαιτέρου γραφείου του κ. Π. Ευριπαίου θα χορηγηθούν πιστώσεις δια τα σχολεία του Νομού Κυκλάδων.

- Το ζήτημα της αντικαταστάσεως της διδασκαλίσσης Αντιπάρου θα τακτοποιηθή. Οι Αντιπάριοι να μείνουν ήσυχοι.

- Την άμεσον αντικατάστασιν της διδασκαλίσσης Κώστου.

- Παιδική χορωδία υπό τον δημοδιδάσκαλον Νικ. Κρητικόν έψαλλε κατά τας ολονυκτίους ακολουθίας διάφορα τροπάρια όπως κάθε χρόνο. Τα ωραιότερα όμως ήταν κατά την αποκαθήλωσιν.

- Τον Απρίλιο ήρχισαν τα συσσίτια εις το σχολείον και συσσιτούνται περί τα 300 παιδιά και λεχώνες.

- Αγκυριά. Χάρις εις τας ακαταβλήτους προσπαθείας της διδασκαλίσσης Ελισσάβετ, η οποία δια της ευσυνειδήτου και υποδειγματικής εκπληρώσεως των καθηκόντων της έχει αποκτήσει την εκτίμησιν όλων, η 25η Μαρτίου έλαβεν όψιν πανηγυρικήν. Τα παιδιά με τα τραγούδια και τα ωραία εθνικά ποιήματα των συγκίνησαν τόσον πολύ τους κατοίκους ώστε δεν πρέπει να θεωρηθεί υπερβολή εάν προστεθεί ότι πολλοί εδάκρυσαν.

- Μετάθεσις εκπαιδευτικού. Ο εκ Λευκών Πάρου συμπολίτης μας και εξαίρετος επιστήμων κ. Εμμαν. Ιωάν. Καπαρός, Γενικός Διευθυντής Μέσης Εκπαιδεύσεως, μετετέθη εξ Ιωαννίνων εις την εν Τριπόλει έδραν της εκεί Εκπαιδευτικής περιφερείας ένθα και προεκλογικώς υπηρέτει.

- Πληροφορούμεθα ότι ο Πρόεδρος των παιδικών συσσιτίων εν συνεννοήσει μετά του κ. Νομάρχου Κυκλάδων χορηγεί το συσσίτιον παρασκευασμένον, πράγμα που δεν συμβαίνει εις τας άλλας νήσους. Επειδή οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν τους εαυτούς των αδικουμένους, φρονούμεν ότι προτιμότερον να δίδεται απαράσκευος η αναλογουμένη μερίς εις έκαστον, πράγμα το οποίον όχι μόνον δεν θα δημιουργεί περιττά έξοδα προς παρασκευήν και διανομήν του συσσιτίου, αλλά και τα παράπονα τα οποία πρέπει να αποφεύγωνται, θα παύσουν οριστικώς.

- Σχολικός κινηματογράφος Παροικιάς. Υποβλήθηκαν από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, τρία έγγραφα προς το Υπουργείο Παιδείας δια τον εφοδιασμόν του σχολείου με κινηματογραφικάς ταινίας άνευ όμως απαντήσεως, μετέβη άνευ της ελαχίστης χρονοτριβής παρά τη αρμοδία υπηρεσία και ενεργήσας τα δέοντα επέτυχε την άμεσον αποστολήν ταινιών η οποία και θα συνεχίζεται εφεξής ανελλιπώς. Προς παραλαβήν των όμως απαιτείται εξουσιοδότησις παρά των ενδιαφερομένων και απόδειξις καταθέσεως δρχ. 5.000 εις το Κατάστημα Εκδοτικής Τραπέζης.

- Η δημοδιδασκάλισσα Αικ. Ανδρουλακάκη – Πανουτσοπούλου μετετέθη εκ Κιμώλου εις Παροικίαν Πάρου.

- Κύρε Γαϊτάνε. Εξ ονόματος των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου και του προσωπικού, ευχαριστώ ολοθέρμως Υμάς δια την ενέργειαν Σας παρά τω υπουργείω Παιδείας ήτις είχεν ως αποτέλεσμα την αποστολήν των κινηματογραφικών ταινιάων εις το σχολείο μας. Δεν φαντάζεσθε πόσην χαράν ησθάνθηκαν τα παιδιά μας που έζησαν τα πρώτα τους χρόνια στη σκλαβιά, στη δυστυχία, στην απαγόρευση και αυτού ακόμη του γέλιου, γιατί πείραζε τα νεύρα των κατακτητών.

- Πλησίον του σχολείου Αγκυριάς υπάρχει μια στέρνα η οποία χρησιμοποιείται ως δεξαμενή ύδατος. Δυστυχώς όμως τα κιούγκια τα οποία έχουν τοποθετηθή γύρω στα κεραμίδια διά να μαζεύωνται τα νερά δεν έχουν καλώς τοποθετηθή και τοιουτοτρόπως η στέρνα μένει χωρίς νερό τα δε 130 παιδιά του σχολείου αναγκάζονται να πηγαίνουν εις τα γειτονικά σπίτια δια να πιούν νερό γινόμενα συνάμα ενοχλητικά εις τους κατοίκους, Τώρα μάλιστα με τα μαθητικά συσσίτια τα παιδιά πηγαίνουν και κουβαλούν το νερό με τα καζάνια του μαγειρίου από αποστάσεως ενός τετάρτου της ώρας. Η σχολική Επιτροπή έχει καθήκον αμέσως να λάβη όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά να διοχετεύεται το νερό εις την δεξαμενήν και να περατώση την επισκευήν του διαμερίσματος του σχολείου διά να δύνανται τα παιδιά να παρακολουθούν τα μαθήματα με κάποιαν σχετικήν άνεσιν. Τα χρήματα τα οποία δαπανώνται δια την μεταφοράν του νερού εις το σχολείον ας διατεθούν δια την άμεσον επισκευήν των υδροσωλήνων, η δε «Πατριωτική Ένωσις Παρίων», ο «Σύλλογος Λευκιανών» και οι κάτοικοι της Αγκυριάς ας συνεισφέρουν διά την άμεσον αποπεράτωσιν του έργου.

Πηγή: «Φωνή της Πάρου» (αρ. φ. 6,7, 9, 10, 11)

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επιμέλεια κειμένων: Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.