Παριανές Μνήμες: Σχολικές ειδήσεις (1946-1947)

Πάρος

1946

- Προ καιρού ο Επαρχιακός μηχανικός κατόπιν διαταγής του Υπουργείου ήλθε στο χωριό μας και έκανε μια σχετική μελέτη για να γίνη Εθνικό Γυμναστήριο ο Σχολικός κήπος και το κτήμα που έχει στον Άγιο Χαράλαμπο ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων. Πληροφορούμεθα ότι θα αναλάβει να δεντροφυτεύση τον χειμώνα τον εκτός του στίβου χώρον του Γυμναστηρίου.

- Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού επίσης κ. Ευστρ. Αλιπράντη εχορηγήθη πίστωσης δια την επισκευήν των σχολείων κατανεμηθείσα ως εξής: Παροικίας 800 χιλ., Μαρπίσσης 800 χιλ., Δραγουλά 500 χιλ., Καμαριού 300 χιλ., ανά 1 εκατομ. Δια τα σχολεία Ναούσης, Λευκών, Μαραθιού, Σωτήρων, Περιφέρεια Χριστού Δάσος, Δρυού και Αντιπάρου. Επίσης επέτυχεν την παραμονήν του Γυμνασίου Πάρου.

1947

- Σχολικός κινηματογράφος- Απεστάλησαν δια τα σχολεία Πάρου, αι Φιλιππίναι Νήσοι (Γεωγραφία). Οι Αγώνες αυτοκινήτου και τα ψεύτικα θηρία (κωμωδία), με μέριμνα της ΦτΠ.

- Παροικιά- Το Γυμνάσιον με την συμπλήρωσιν των 5 θέσεων καθηγητών ήρχισε την κανονικήν του λειτουργίαν όπως και τα κενά όλων των σχολείων.

- Διωρίσθη εις τας νήσους μας ο δημοδιδάσκαλος κ. Β. Καλουδάς.

- Απεστάλει ενεργείαις του βουλευτού κ. Ευστρ. Αλιπράντη, δωρεάν γραφική ύλη δια τους απόρους μαθητάς όλων των δημοτικών σχολείων των νήσων μας, επί πλέον δε, ενεδύθησαν δια πλήρους ιματισμού πλείστοι άποροι μαθηταί μας εν Αθήναις.

- Ο κ. Στέφ. Κυρ. Βιτζηλαίος έθεσεν 30 χιλ. δραχμ. δια την ανέγερσιν του Σχολείου Δρυού. Το ποσόν εστάλει δια ταχυδρομικής επιταγής προς την Σχολικήν Εφορίαν.

- Ο κ. Κωνστ. Αναστ. Ραγκούσης και η κ. Α. Λεκατσά (αδελφή του), εδώρησαν μέσω της «Πατριωτικής Ενώσεως Παρίων» ένα δέμα τετραδίων και 12 χάρτας δια τας ανάγκας των Δημοτικών Σχολείων Πάρου. Τα τετράδια προορίζονται δια τους απόρους μαθητάς.

- Μαθητικός Κινηματογράφος- Μερίμνη της ΦτΠ απεστάλησαν εις Παροικίαν αι κωμωδίαι «Χονδρός και Λιγνός», η «Κοκινοσκουφίτσα» και διδακτικαί αι «Νεώτεραι Τέρψεις», η «Καλλιέργεια του Σίτου» και «Τι καλά που είναι τα Ζώα».

- Ο κ. Μηνάς Δαμίας ακολουθών το παράδειγμα τόσων δωρητών δι’ έργα κοινής ωφελείας και αναγνωρίζων την ανάγκην της υπάρξεως σχολικού κτιρίου εις το Μαράθι εδώρησεν ένα οικόπεδον πλέον των 3 στρεμμάτων προς άμεσον ενέγερσιν της οικοδομής. Είμεθα βέβαιοι, ότι όλοι οι Μαραθιανοί θα συνεισφέρουν υλικώς και δια προσωπικής εργασίας προς εκτέλεσιν του έργου και μάλιστα από το λευκόν και παγκοσμίου φήμης μάρμαρον του Μαραθιού. Το Κράτος ας ενισχύση την ευγενή προσπάθειαν και ο θαυματοποιός βουλευτής μας κ. Ευστρ. Αλιπράντης ας θαυματουργήση και πάλιν.

- Η Σχολική Εφορεία Δραγουλά και οι κάτοικοι του χωριού μας παρακαλούν να εκφράσωμεν τας ευχαριστίας των προς τον Σύλλογον Μαρπησσαίων δια την εκ δραχ. 300 χιλ. δωρεάν υπέρ του σχολείου.

- Κινηματογράφος –Απεστάλησαν εις Παροικίαν αι ταινίαι «ο Νίκος Ξαναγύρισε» (κωμωδία) και «ο Κόσμος προ ενός εκατ. ετών» διδακτική.

- Αφίχθη προς επιθεώρησιν των Δημ. Σχολείων ο κ. Επιθεωρητής.

- Αγκυριά – Αι εξετάσεις του σχολείου μας ετελείωσαν με εξαιρετικόν ενδιαφέρον των κατοίκων. Οι εκπαιδευτικοί μας λειτουργοί κ. Γ. Πρωτοππαπάς και η Δις Ελισσάβετ Χατζιευστρατίου ηργάσθηκαν με ενδιαφέρον και παρουσίασαν εις το ολιγοχρόνιον διάστημα της υπηρεσίας των εργασίας πρωτοφανή αποσπάσαντες τα συγχαρητήρια και τας ευχαριστίας των γονέων, οι οποίοι εθαύμασαν συν τοις άλλοις και τας γυμνασικάς επιδείξεις των 180 μαθητών, τα εθνικά τραγούδια και τα ποιήματα. Η Δις Ελισσάβετ με την μητρικήν της αγάπην και στοργήν προς τους μαθητάς καθώς και ο ακούραστος κος Πρωτοπαππάς, ο οποίος καθ’ εκάστην Κυριακήν εδίδασκε τους μεγάλους ωφελίμους γνώσεις, είναι άξιοι των θερμών συγχαρητηρίων. Μα πιο πολύ ζωή έδωσε με τα δυό του έργα: «ο χορός του Ζαλόγκου» και «Να ζή το Μεσολόγγι». Και εις τα δύο έλαβον μέρος αι Δες Μαρία Κ. Σκανδάλη, Ζαμπέττα Δημ. Παρούση, Βικτωρία Ζαχ. Ραγκούση και οι Ιωάννης και Νικόλαος Ζαχ. Ραγκούσης κλπ. Η εκτέλεσις υπήρξε τόσον επιτυχής, ώστε ενόμιζε κανείς πως ευρίσκετο όχι ενώπιον μαθητών αλλά καλλιτεχνών εμπείρων. Ο κος Πρωτοπαππάς όταν ετελείωσαν αι εξετάσεις δεν ανεχώρησεν δια την ιδιαιτέραν του πατρίδα Μήλον, αλλά παρέμεινε χάριν της αποπερατώσεως του σχολείου. Αφού εκάλεσεν όλους τους Αγκυριανούς και τους ετόνισεν ότι πρέπει το σχολείον να κτισθή διά προσωπικής εργασίας, διότι είναι το Κράτος πτωχό, ήρχισε και πάλιν η εργασία προς άμεσον αποπεράτωσιν της οικοδομής. 

- Ηρραβωνίσθηκαν εις Αγκυριών ο κ. Γ. Πρωτοπαππάς Δημοδιδάσκαλος μετά της επίσης Δημοδηδασκαλίσσης Ελισσάβετ Χατζηευστρατίου. Εύχομαι ταχείαν την στέψιν.

- Λεύκες –Η σεβαστή κα Ευγενία Νικ. Μιχ. Αρκά, αποστέλλει δια το Σχολείον μίαν θαυμασίαν εικόνα του Ιησού ημών Χριστού διαστάσεων 80 με 64 αξίας 500 χιλ. δραχμών.

- Η Σχολική Εφορεία του Δημοτικού Σχολείου Λευκών απέστειλε το αναγκαιούν χρηματικόν ποσόν εις το Υπ. Παιδείας διά την απόκτησιν ραδιοφώνου ενός ανεμομύλου και την φόρτωσιν των μπαταριών προς χρήσιν του Σχολείου.

Σχολικός Κινηματογράφος – απεστάλησαν εις τον Διευθυντήν του Δημοτικού Σχολείου Παροικίας κ. Ν. Κρητικόν η κωμωδία ο «Σαρλώ αστυνόμος» και η διδακτική «Μερικά περίεργα άνθη».

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 12,13,20,21,25,26

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επεξεργασία κειμένων και έρευνα

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.