Παριανές Μνήμες: «Η ανέγερσις των σχολείων μας» (1ο μέρος)

Πάρος

Πάρος 1948

Την 31/5/1948 και εις το υπ’  αριθμό 86 φύλλον της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εδημοσιεύθει διάταγμα «περί επιβολής υποχρεωτικής εργασίας 10 ημερών δια το έτος 1948-1949 επί των κατοίκων της Κοινότητος Κρανώνος Λαρίσης δια την ανέγεριν διδακτηρίων αιτήσει της Σχολικής Εφορίας και επί τη βάσει καταλόγου συνταχθησομένου υπ’ αυτής.

Υπό ιδίαν επίσης ημερομηνίαν και εις το αυτό φύλλον διάταγμα «περί επιβολής υποχρεωτικού εράνου επί των κατοίκων του Σχοινοχωρίου Άργους υπέρ του Σχολικού Ταμείου του Δημοτικού Σχολείου Σχοινοχωρίου. Διατί αι Σχολικαί Εφορίαι, ο Επιθεωρητής των Σχολείων, ο Έπαρχος και ο Νομάρχης δεν εθεώρησαν μέχρι τούδε αναγκαίον να κινηθούν με την αυτήν μέθοδον προς αποπεράτωσιν των ημιτελών διδακτηρίων των νήσων μας εις τας οποίας τουναντίον βασιλεύει απόλυτος ειρήνη;

Το ωραίον κτίριον του Γυμνασίου είναι δυστυχώς ημιτελές και τα παιδιά στεγάζονται εις τα ανθυγιεινά κελιά της Εκατονταπυλιανής. Δημοτικά Σχολεία η Παροικία ατυχώς δεν έχει. Τα σχολικά κτίρια της Αντιπάρου, Σωτήρος, Μαραθίου, Καμαρών, Δρυού και άλλα, είναι επίσης ημιτελή. Διατί λοιπόν δεν κινούνται οι αρμόδιοι προς αποπεράτωσιν των δια της ανωτέρω μεθόδου; Εις τι ασχολείται ο καλός και ευγενής πλην όμως αδρανής Έπαρχος. Αν δεν ασχοληθεί με αυτά και τας Κοινότητας αι οποίαι έχουν μαρανθεί λόγω της μη συντάξεως κανονικών προϋπολογισμών, της μη επιβολής της νομίμου δημοτικής φορολογίας και της μη εκτελέσεως των στοιχειωδώς απαραίτητων έργων;

Προς τι τότε το Κράτος ενομοθέτησε τον θεσμόν των Επάρχων; Και διατί μόνον αι νήσοι μας να έχουν το ατύχημα του αδρανούντος Επάρχου, όταν οι δραστήριοι και κατά πάντα αξιέπαινοι συνάδελφοι του της Σαντορίνης, Μήλου, Νάξου και Άνδρου εργάζονται, όπως εσημειώσαμεν και εις προηγούμενα φύλλα, παραγωγικότατα! Δεν νομίζουν, εν τοιαύτη περιπτώσει, οι αρμόδιοι, ότι περιττός είναι ο Έπαρχος των νήσων μας, αφού ουδέν έργον, επαναλαμβάνομεν, επί μίαν ολόκληρον διετίαν μας παρουσίασεν;

Δεν φρονεί ο διορίσας αυτόν Αρχηγός του Συνδυασμού των Λαϊκών Κυκλάδων και Υπουργός της Εργασίας κ. Πρωτοπαπαδάκης, ότι καθήκον έχει να μας απαλλάξει επί τέλους της παρουσίας του; Αλλά και ο βουλευτής της Επαρχίας μας κ. Ευστράτιος Αλιπράντης τι κάμνει; Δεν νομίζει, ότι τα συμφέροντα των νήσων μας υπαγορεύουν ν’ αξιώσει και αυτός άνευ της ελαχίστης αναβολής την άμεσον εκπλήρωσιν της επιθυμίας του λαού των νήσων μας;

Η ανοικοδόμησις του Δημοτικού Σχολείου

Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Παροικίας εν συνεδριάσει με τον διευθύνοντα αυτό διδάσκαλον κ. Ν. Κρητικόν υπεσχέθηκαν ότι μετά τον τρυγητόν θα ήρχιζεν η προσωπική εργασία δια την ανοικοδόμησιν τόσον του εν λόγω σχολείου όσον και του Σωτήρος διά το οποίον εδόθη μάλιστα υπό της Κοινότητος και εν εκατομμ. Δραχ. Ελπίζομεν ότι τα έργα ταύτα ήρχισαν και προχωρούν ώστε να ετοιμασθή και το κτίριον του σχολείου Παροικίας διά να περιληφθή και αυτό εν καιρώ υπό την προστασίαν της Αμερικανικής βοηθείας προς απεράτωσίν του. Η Κοινότης και η Επιτροπή της Εκατονταπυλιανής ας φροντίσουν εν συνεχεία να ετοιμάσουν την αποζημίωσιν διά το απαλλοτριωθέν κτήμα του κ. Ολυμπίου ούτως ώστε να είναι έτοιμοι άμα τη εκδόσει του Διατάγματος της απαλλοτριώσεως και της Προεδρικής αποφάσεως αποζημιώσεως, να πληρώσουν ό,τι χρειασθή διά να καταλάβουν το κτήμα.

Αντίπαρος -1946

Έκκλησις προς τον κ. Υπουργόν της Παιδείας.

Το Κράτος ανήγειρε προ πολλών ετών εις την γενέτηραν μας Αντίπαρον ένα σχολείον, το οποίο πράγματι ως κτίριον πληροί όλους τους όρους και κανόνας της συγχρόνου σχολικής οικοδομικής και περιποιεί τιμήν και εις την πολιτείαν και εις την νήσον μας. Δυστυχώς το οίκημα αυτό μένει έκτοτε εντελώς αχρησιμοποίητον και άχρηστον, διότι στερείται και θυρών και παραθύρων και των σχετικών κουφωμάτων του. Το θλιβερότερον είναι, ότι ούτω εκτιθεμένη η ωραία αυτή οικοδομή εις τους ανέμους, τας βροχάς και τα σύννεφα των χωμάτων που παρασύρουν οι άνεμοι, υφίσταται συνεχώς καταστροφήν μετ’ ολίγον δε θα καταστή εντελώς ακατοίκητος.

Προς τούτο εξοχώτατε κ. Υπουργέ, ποιούμεθα έκκλησιν προς το στοργικόν ενδιαφέρον σας δια την εκπαίδευσιν και σας παρακαλούμεν θερμώς, όπως χορηγήσητε το απαιτούμενον μικρόν ποσόν δια την κατασκευήν θυρών, παραθύρων και κουφωμάτων του εν λόγω εκπαιδευτηρίου μας.

Μετά πάσης υπολήψεως, η Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου Αντιπαρίων. 

1 Ιουνίου 1946- Πολλάκις κατά το παρελθόν απηυθύνθημεν εις τον τ. Υπουργόν της Αεροπορίας κ. Π. Ευριπαίον όπως μεριμνήση δια την αποπεράτωσιν του σχολείου Αντιπάρου άνευ της οποίας η στέγασις των μαθητών κατά τον προσεχή χειμώνα καθίσταται προβληματική. Οι μαθηταί είναι ανάγκη να αποκτήσουν μόνιμον στέγην και προς τον σκοπόν τούτον δέον να γίνουν αμέσως τα αναγκαία διαβήματα παρά τω Υπουργείο Παιδείας δια την χορήγησιν της αναγκαιούσης πιστώσεως. Η αντικατάστασις επίσης της διδασκαλίσσης είναι αξίωσις των γονέων, διότι τα παιδιά των μένουν στραβά.

ΠΗΓΗ: «Φωνή της Πάρου» αρ. φ. 34, 7, 10

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επιμέλεια κειμένων

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.