Πρόσκληση συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου στις 19/11/2019

Πάρος

Καλείσθε την 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019 Δήμου Πάρου

Θέμα 2ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού – Απολογισμού) – Έκθεσης Πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. (Κοινωφελούς, Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου) χρήσης έτους 2018.

Θέμα 3ο Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α.(Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας και Αλληλεγγύης) του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2020.

Θέμα 4ο Ψήφιση Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α.(Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας και Αλληλεγγύης) του Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2020, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου.

Θέμα 5ο Έγκριση δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερησίας αποζημίωσης του Δημάρχου Πάρου .

Θέμα 6ο Τροποποίηση της με αρ. 157/2019(ΑΔΑ:Ψ4ΡΨΩΞΓ-4ΑΡ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού», ενταγμένης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα 8ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου».

Θέμα 9ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου», ενταγμένης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικού Νο ΙI του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

Θέμα 11ο Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου» με αρ. μελέτης 64/2018.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.