Παριανές Μνήμες: Μικρές ειδήσεις - Οκτώβριος 1945

Πάρος

- Η Ούνρα ενδιεφέρθη να στείλη δύο αυτοκίνητα διά την εξυπηρέτησιν της συγκοινωνίας

Νάξου επί πλέον δε ότι και τρίτον είναι έτοιμον να σταλή προς πύκνωσιν της συγκοινωνίας της. Η Πάρος ως γνωστόν έχει ένα δρόμον ο οποίος συνδέει τέσσερα χωρία και η συγκοινωνία αυτή εκτελείται με τα δυστυχή και οκνηρά αλλά και πεισματώδη πολλάκις τετράποδα, τα γνωστά γαϊδουράκια. Δεν νομίζουν οι αρμόδιοι, ότι η Πάρος δεν έπρεπε να μείνει εγκαταλελειμμένη και μάλιστα κατά την παραθεριστικήν κίνησιν;

- Οι Γεωργοί της Πάρου στερούνται εργαλείων γεωργικών καθώς και λιπασμάτων. Τα κτήματα των έχουν να τα λιπάνουν επί μίαν ολόκληρον εξαετίαν, η γη ως εκ τούτου η οποία έχει ανάγκη δημιουργησίμου ύλης έχει εξασθενήσει τόσον ώστε να σπέρνουν και να μην θερίζουν.

- Η Ούρνα, ο Διεθνής αυτός οργανισμός προς τον οποίον ο Ελληνικός λαός εστήριξε δικαίως τας ελπίδας του, ήρχισε να πυκνώνη τας διανομάς και εις την Πάρον προς μεγάλην ευχαρίστησιν των Παριανών. Εις τας τελευταίας διανομάς, εκτός από το ρύζι, σπίρτα, λίπος, ζάχαρι, καφέ, άλας, άλευρον και άλλα επίσης είδη προσετέθη και πετρέλαιον. Εις τους απόρους διενεμήθηκαν μεταχειρισμένα ενδύματα, τώρα όμως διαδίδεται, ότι οι μη άποροι θα πάρουν καινούργια και δικαίως παραπονούνται. Ας ελπίσουμε ότι ο αρμόδιος υπουργός θα το αναγνωρίση έστω και επί καταβολή του αντιτίμου της ορισθησομένης αξίας των. Η διανομή όμως ας γίνη το ταχύτερον διότι ο χειμών έρχεται και ο λαός της Πάρου ως λαός γεωργικός έχει μεγαλητέραν ανάγκην υπενδύσεως και υποσήσεως.

- Όσοι λάβουν την «Φωνήν της Πάρου» και δεν την επιστέψουν θα θεωρηθούν συνδρομηταί. Εν Αθήναις θα την ζητήσετε εις όλα τα παριανά καταστήματα. Εν Πάρω και Αντιπάρω η διανομή της θα ενεργηθή επιμελεία των κ.κ. Προέδρων Κοινοτήτων μέχρι του διορισμού αντιπροσώπου μας δι’ εκάστην κοινότητα.

- Από πολλού χρόνου το χωρίον Λεύκες στερείται σταθμάρχου. Κατόπιν αιτήσεώς των εστάλη από το υπουργείον, αλλά δυστυχώς εκρατήθη εις Παροικίαν. Έτσι το χωριό μένει άνευ σταθμάρχου. Παρακαλούμεν το υπουργείον Εσωτερικών να διατάξη αμέσως την τοποθέτησιν και την άμεσον μετάβασιν ενός σταθμάρχου τον οποίον ζητούν οι Λευκιανοί.

- Η ηλεκτρομηχανή του σπηλαίου σταλακτιτών Αντιπάρου την οποίαν είχον πάρει οι Ιταλοί εις την Πάρον μετεφέρθη ήδη εις την Αντίπαρον, δυστυχώς όμως έχει υποστή ζημίας και χρήζει επισκευής.

- Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου εσημειώθη πτώση χαλάζης εις μέγεθος ρεβυθιού και κατόπιν αυτής ραγδαιοτάτη βροχή διαρκείας αρκετών ωρών. Αι περιοχαί όλαι του Καμαριού και της Αγκυριάς υπέστησαν ανυπολογίστους ζημίας. Τα κτήματα παρεσύρθησαν όλα, δένδρα και αμπελώνες εξεριζώθησαν τόσον ώστε όπως λέγουν τα κτήματα θα μείνουν για πάντα ακαλλιέργητα. Δεν έμεινε ίχνος χώματος. Ακόμη όμως εξ αιτίας της μεγάλης αυτής νεροπομπής παρεσύρθησαν και πολλά σπίτια και μάνδρες, επνίγησαν πολλά ζώα όπως δε μας πληροφορούν οι παθόντες δεν θα υπήρχον ούτε αυτοί εις την ζωήν αν η μεγάλη αυτή νεροπομπή είχε διάρκειαν ημισείας ακόμη ώρας. Η μεγάλη αυτή καταιγίς πρώτη φορά συνέβη εις την Πάρον. Όλοι οι κάτοικοι της πληγείσης περιοχής ευρίσκονται εν απογνώσει, διότι ο ενσκύψας λίβας δεν τους άφισε τα κριθάρια και τα σιτάρια να καρποφορήσουν. Οι αμπελώνες κυριολεκτικώς εκάησαν, η συκοπαραγωγή κατεστράφη σχεδόν τελείως. Η δυστυχία είναι απερίγραπτος.

- Τα σταφύλια των Λευκών είχον εφέτος μεγάλην τιμήν, 40-45 δρχ. η οκά, ο κ. Κοντός και ο κ. Κονταράτος δεν ηγόρασαν σταφύλια, ενεφανίσθη όμως ένας νέος αγοραστής ο Νικόλαος Χανιώτης. Αυτός ηγόρασε πολλά και με καλάς τιμάς, έφτιαξε δε και μια δεξαμενή δίπλα στο σπίτι του για την εναποθήκευσι οίνου μέχρι 50.000 οκ. Εύγε στον Νικολάκι και στον κουμπάρο του τον Λάζαρο γιατί είναι νέα παιδιά με μέλλον ευρύτατον.

- Οι εληές σε ωρισμένα μέρη όπως στο Απάτι και στην Λαγκάδα είναι φορτωμένες και προβλέπεται μεγάλη παραγωγή. Τα σταφύλια είναι σε ελεεινά χάλια. Του μπάρμπα Κυδωνιέως (Γρέζου) το αμπέλι στο Σταυρό ενώ έβγαζε 3.000 οκ. Κάθε χρόνο εφέτος έβαλε μόνον 600 οκάδες.

- Εις τα Μάρμαρα μετέβησαν με το πετρελαιοκίνητο του Δελέντα, τρείς αξιωματικοί του Υπουργείου Αεροπορίας οι οποίοι αφού εξήτασαν διέταξαν να αρχίσουν αμέσως επισκευαί, αναμένεται δι’ αεροπλάνου ολόκληρον συνεργείον για την γενικήν επισκευήν. Οι Μαρμαριανοί και όλοι οι Παριανοί είναι κατενθουσιασμένοι διότι θα πηγαίνουν αεροπορικώς πλέον εις τας Αθήνας.

- Εντός ολίγων ημερών θα αρχίση η εξαγωγή της γλυκοπατάτας της οποίας προβλέπεται η παραγωγή λίαν ικανοποιητική. Τα σταφύλια εις τα Μάρμαρα είχον καλλιτέραν τύχην από των άλλων χωριών και ωφελήθηκαν αρκετά. Ηγοράσθησαν από τον αντιπρόσωπων του κ. Κάπαρη κ. Νικ. Χανιώτην εις την τιμήν των 40 δρχ. την οκά. 

ΠΗΓΗ: «Φωνή της Πάρου» αρ. φ. 1

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επιμέλεια: Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.