Παριανές Μνήμες: Ανταποκρίσεις - Οκτώβριος 1945

Πάρος

Αθήναι

- Ιδρύεται η «Πατριωτική Ένωσις Παρίων», από τον Εμμ. Ανδρ. Αλιμπράντη. Μεταξύ των πολλών σκοπών του Σωματείου είναι η «ενότηςκαι η στενή αδελφική συνεργασία των απανταχού Παρίων και Αντιπαρίων». Τα ιδρυτικά μέλη της Ενώσεως από τα πλέον εκλεκτότερα της Πάρου και Αντιπάρου, πρώην υπουργοί, βουλευταί, βιομήχανοι, εργοστασιάρχαι, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, ανώτεροι αξιωματικοί κλπ.

- Κατόπιν αόκνων προσπαθειών του κ. Μιχ. Πρωτοδίκου Προέδρου άλλες Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Πάρου και Αντιπάρου μετά οκταήμερου παραμονήν του ενταύθα, κατόρθωσε να παραλάβη πεντήκοντα τρισήμυσι τόνους λιπάσματα σποράς από την Ούνρα διά τας νήσους Πάρου και Αντιπάρου, ήτοι νίτρον 26 τόνους υπερφωσφορικόν 15 τ. και θεϊκήν αμμωνίαν 12 ½ τ. Άλλες με ανάλογες προσπάθειες επέτυχε να προμηθεύεται η Πάρος κατ’ ευθείαν εκ Πειραιώς άλλες άλλες ζωοτροφές από την Ούνρα. Τοιουτοτρόπως με μέγα ενδιαφέρον και τας εξαιρετικάς προσπαθείας του κ. Μιχ. Πρωτοδίκου θα εξυπηρετούνται και τα Παριανά καΐκια που πριν επέστρεφαν κενά εις Πάρον. 

Παροικιά

- Η ακρίβεια άλλες ζωής είναι αφόρητος τα είδη αποκρύπτονται η δε ύψωσις των τιμών καθ’ εκάστην αυξάνει. Τα τρόφιμα άλλες Ούνρα δεν αποστέλλονται πλέον εκ Σύρου με κρατικά μεταφορικά μέσα αλλά με τα καΐκια.

- Ο πλοιοκτήτης Μαλαματένιος άλλες καθ’ όλα χρυσός άνθρωπος ενώ επήγε ο δυστυχής στη Σύρο και εφόρτωσε διάφορα είδη άλλες Ούνρα, όταν επέστρεψε στην Πάρο η Κεντρική Επιτροπή διανομών άλλες Παροικίας τον κράτησε αρκετό χρονικό διάστημα επί μεγίστη ζημία του, διότι δεν έβαλε ανθρώπους να ξεφορτώσουν το καΐκι του. 

- Το Γυμνάσιον άλλες πληροφορούν ότι παραμένει.

- Το Αγροκήπιον ευρίσκεται σε κακά χάλια. Το Υπουργείον άλλες Γεωργίας καθήκον έχει να το ενισχύση.

- Λόγω άλλες κακοκαιρίας υπάρχουν ελάχιστα ψάρια. Οι δε παραθερισταί φεύγουν σιγά –σιγά όλοι.

- Τα καΐκια Παλαιολόγου και Μαλαματένιου μετέφεραν αρκετές ζωοτροφές μερίμνη άλλες Ούνρα και αναμένονται και άλλες για ολόκληρο το νησί.

Λεύκες

- Το βαρόμετρο των αστρονόμων Λευκιανών δεικνύει ότι προμηνύεται εφέτος βαρύς χειμών. Οι προνοητικοί Παριανοί ήρχισαν να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα. Μεταξύ αυτών πρωτεύουσαν θέσιν έχουν το τσίπουρο, τα σύκα, σταφίδες κλπ. όσο για το κρασί είναι εφέτος ελάχιστο. Η μεγαλειτέρα όμως στενοχώρια των είναι που δεν έχουν ρούχα και παπούτσια.

- Τα ελαιοτριβεία εργάζονται νυχθημερόν. Ωρισμένοι παραγωγοί ήσαν εφέτος πολύ τυχεροί. Τρίβουν κυριολεκτικώς τα χέρια των από τη χαρά τους.

- Η Ούνρα έδωσε και αυτή τη φορά πολλά τρόφιμα και μεταξύ αυτών και λάδι.

- Εις το σχολείον αρρένων επερατώθη η επισκευή, επεσκευάσθη δε τόσο καλά που μοιάζει σαν ζωγραφιά. Τώρα ετοιμάζεται και των θηλέων.

- Αφίχθη η δημοδιδασκάλισσα Ελισσάβετ και ανέλαβε τα καθήκοντα της. Επίσης ο Σταθμάρχης Ευθ. Πολύχρονος με τρείς χωροφύλακας της σχολής Κρήτης. Ευχόμεθα να είναι καλοί και πραγματικά πολύχρονοι.

- Η ακρίβεια είναι της δόξες της. Αν και στο χωριό δεν υπάρχει ραδιόφωνο εν τούτοις παρακολουθείται το δελτίον της αγοράς Αθηνών με θαυμαστήν ακρίβειαν.

Νάουσα

- Προ ημερών ήρχισαν οι βροχές κι’ αυτό δείχνει πως θα έχουμε πρώιμο χειμώνα. Η ζωή είναι ήρεμος και ο κόσμος ασχολείται με τις δουλείες του. Τα διάφορα είδη διαρκώς υπερτιμώνται και ο κόσμος διαιρωτάται: Που βαδίζομεν; Τα ψάρια ελάχιστα λόγω της κακοκαιρίας.

- Πρό ημερών έφυγε δια Πειραιά ο Μαλαματένιος με αρκετούς επιβάτας.

Μάρμαρα

- Μέρος του Αεροδρομίου είναι έτοιμο και αναμένεται το πρώτο αεροπλάνο που θα εγκαινιάση την πολιτικήν γραμμήν, Οι Παριανοί εργάται μόλις εδόθη εντολή επισκευής του έσπευσαν με τόση προθυμία που σε λίγες μέρες έγινε επισκευή αρκετών εβδομάδων. Τώρα μπορούν να προσγειωθούν πολλά αεροπλάνα. Εύγε στους συμπολίτας μας για την επιδειχθείσαν προθυμίαν.

- Τα διάφορα είδη όλο και ακριβαίνουν και η ζωή αρχίζει να γίνεται αφόρητος.

Τσιπίδος

- Ήρχισε η αναμενομένη πλούσια εξαγωγή γλυκοπατάτας. Τα καΐκια φορτώνουν τακτικά. Έτσι οι παραγωγοί θα βάλουν μέρος από τα κέρδη των στην άκρη για να μπορέσουν προ παντός να ενδυθούν. Βροχές ήρχισαν να πίπτουν ελαφρές. Ελπίζομεν δε να ενταθούν για να μπορέσωμεν ενωρίς να καλλιερήσωμεν τα κτήματα. Η Ούνρα όμως δεν μας έστειλεν ακόμη σπόρους, λιπάσματα και εργαλεία. Δικαίως ερωτούν: Τι κάνουν οι αρμόδιοι και πότε περιμένουν.

- Αναμένομεν την πραγματοποίησιν της υποσχέσεώς της για δίκτυα.

- Αφίχθη ο πολύτιμος συμπολίτης μας ιατρός Ευστρ. Αλιπράντης.

- Πολλά σχολεία ήρχισαν τα μαθήματα. 

Κώστος

- Επί τέλους ήλθεν η ώρα να φωνάξωμεν και ημείς με τη σειρά μας. Το Υπουργείον της Παιδείας έχει γνώσιν ποίους υπαλλήλους έχει διορίσει εδώ και 70 χρόνια; Γιατί έτσι μας έρχεται να γράψωμεν. Έχομεν μια δασκάλα που δεν θυμάται πότε γεννήθηκε. Τα παιδιά τη λένε γιαγιά.

- Οι Ναουσαίοι οι οποίοι τιμούν κάθε χρόνο την εορτήν του Αγίου Παντελεήμονος έχουν παράπονα με τους Κωστιανούς γιατί δεν τους φέρονται καλά. Ας προσέξουν λοιπόν γιατί αυτό θ’ αποβή προς ζημίαν τους, θα τους αναγκάσουν να μη ξαναπατήσουν.

- Εις το Μαράθι ήρχισε το νεοσυσταθέν σχολείον τα μαθήματα με την διδασκάλισσαν Αντωνίαν Γαϊτάνου εκ Λευκών.

(Φωνή της Πάρου αρ. φ. 1)

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επιμέλεια: Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.