Παριανές Μνήμες | Ειδήσεις 1945

Πάρος

Παροικία

- Εν Παροικία σήμερον την 10ην Οκτωβρίου 1945, συνήλθε το Δ. Συμβούλιον του Τοπ. Προσ. Συνδέσμου Παροικίας εις συνεδρίασιν, αποτελούμενον εκ του Προεδρεύοντος αντιπροέδρου κ. Α. Αυλήτου του Ταμίου κ. Η. Αζάρη και του Γραμματέως κ. Μ. Οικονομίδου. Ο αναπληρωτής του Τοπικού Εφόρου κ. Νικόλαος Κρητικός αρχηγός Προσκόπων ανεκοίνωσεν ότι ο Οίκος Βελισαροπούλου Σύρου, προσέφερεν αυτοπροαιρέτως εις το Σώμα Προσκόπων Πάρου 60 πήχες ύφασμα μπλέ διά στολάς.

- Η ακρίβεια στην Πάρο είναι σχεδόν διπλάσια των Αθηνών.

- Παρ’ όλας τας ενεργείας των Ναξίων διά την κατάργηση Επαρχίας – Εφορείας - Ταμείου και Γυμνασίου, φανερά και κρυφά το δίκαιον της Πάρου ανεγνωρίσθη και έτσι των έμεινεν μόνον η κακή χάριn.

- Η Ούνρα έφερε δίχτυα και επρομηθεύθησαν σχεδόν όλοι οι ψαράδες του νησιού. Μα δεν πρέπει να ξεχνούν και τον εδώ κόσμο τώρα, αλλά να αφίνουν απ’ την ψαροπούλα που τα μαζεύει και μερικά για τον κόσμο εδώ. Κερδίζουν δεν χάνουν. Διότι επί κατοχής οι κ.κ. ψαρομαναύηδες δεν έζησαν τους ψαράδες αλλά ο Παριανός κόσμος τους μπορούσε ο καθένας βοηθώντας τους.

Λεύκες

- Μεγάλη κοσμοσυρροή παρατηρείται καθ’ εκάστην εις το καφενείον του κ. Γεωργούση, λόγω του ραδιοφώνου. Η μοναδική χαρά και ψυχαγωγία για τους Λευκιανούς οι οποίοι τοιουτοτρόπως περνούν λίγες στιγμές ευχάριστες νοιώθοντας ότι επικοινωνούν επί τέλους με την Πρωτεύουσαν έπειτα από την μακρόχρονη απομόνωσι και σιωπή.

- Φρονούμεν ότι το χωρίον Λεύκες, ως έχον πληθυσμόν 2500 κατοίκων, περισσότερον δηλαδή της Νάουσας, θα έπρεπε να έχη και αυτό ένα ιατρόν διότι πως είναι δυνατόν ένας ιατρός να εξυπηρετήση τέσσαρα χωριά; Επί πλέον καλόν θα ήτο να ληφθή μέριμνα δι’ ένα πρόχειρον φαρμακείον, διότι δεν δικαιολογείται ένα ολόκληρο χωριό να στερήται ασπιρίνης, ιωδίου κλπ΄άλλων φαρμάκων πρώτης ανάγκης.

Αντίπαρος

- Οι πρώϊμες βροχές υπήρξαν πολύ ευνοϊκές διά την Γεωργία μας. Η γή εβλάστησε πολύ ενωρίς. Όλα τα ζώα εγέννησαν πρώϊμα. Φρέσκες μυτζήθρες πουλούνται προ ενός μηνός με ανταλλαγήν είδους. Έγινε εξαγωγή νέων κρασιών.

Πάρος

- Δωρεάν περίθαλψις: κατόπιν προσπαθειών του Κοιν. Οργανισμού Κυκλάδων προς την Ελληνοβρεττανικήν περίθαλψιν πολέμου απεφασίσθη και ανετέθη εις τους κάτωθι ιατρούς εν Πάρω η δωρεάν περίθαλψις των απόρων ασθενών Πάρου. Διά την Παροικίαν ο ιατρός κ. Καστανός, διά την Νάουσαν ο κ. Πυργής, διά τα χωρία Λεύκας, Μάρμαρα, Δραγουλάν και Μάρπησσαν ο κ. Ευστρ. Αλιπράντης. Επί πλέον οι έχοντες ανάγκην ιατρικής περιθάλψεως η εγχειρήσεως δύνανται να διέρχωνται από τα γραφεία του Οργανισμού, Σταδίου 33, διά να λαμβάνουν σημείωμα δωρεάν εισαγωγής των εις το Νοσοκομείον.

- Υπό της Εταιρείας Λιπασμάτων ήρχισεν η χορήγησις τζαμιών και υαλικών εις τας Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών διά τας ανάγκας των παραγωγών με ηυξημένας τιμάς εις το ογδοηκονταπλάσιον.

- Διά δημοσιευθέντος υπό του Υπουργείου Οικονομικών νόμου τροποποιούνται τα ισχύοντα σήμερον περί φορολογίας του ελαίου. Δι’ αυτού μεταξύ άλλων ορίζεται ότι εξαιρούνται της φορολογίας 150 οκάδες διά τας ανάγκας του παραγωγού. Το υπόλοιπον μέχρι 300 οκάδων φορολογείται με 7,5 οκάδας, μέχρι 550 οκάδων με 25 οκάδας, μέχρι 750 οκ. 52 οκάδες, μέχρι 150 με 97 οκ. και μέχρι 1750 οκάδων φορολογείται με σταθερόν φορολογικόν 15%. Τα ενδιάμεσα των ως ανωτέρω ποσά φορολογούνται αναλογικώς. Διά τας ελαίας τας μεταφερομένας εντός του Κράτους από περιφερείας εις περιφέρειαν ή τας φορτωμένας διά το εξωτερικόν ο φόρος ορίζεται γενικώς εις 4%.

- Υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ενεκρίθη σχέδιον νόμου διά του οποίου ορίζεται ότι τα μοναστηριακά κτήματα θα παραχωρούνται προς καλλιέργειανεις συνεταιρισμούς ακτημόνων. Δι’ ετέρου σχεδίου νόμου ορίζεται ότι αι αποψιλωθείσαι δασικαί εκτάσεις εφ’ όσον είναι κατάλληλοι θα παραχωρούνται προς καλιέργειαν.

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 3, 4, 6

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επιμέλεια κειμένων:

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.