Παριανές Μνήμες: Ειδήσεις 1946

Πάρος

Πάρος

- Διά τα αγροκήπια Πάρου απεστάλη αρκετή ποσότης σπόρου πεύκης, κουκουναριάς κλπ.

διά τα αγροκήπια.

- Εστάλη συνεργείον επισκευής τηλεφωνικών και τηλεγραφικών γραμμών Πάρου-Νάξου και γενικώς των Κυκλάδων.

- Ιδρύθη τετάρτη τάξις εις το Γυμνάσιον Πάρου.

- Το «Ειρήνη» τόννων 160 ετέθη εις την δάθεσιν της ακτοπλοΐας.

- Ιδρύθη ταμείον αγροφυλακής Πάρου-Νάξου εχορηγήθη δε ποσόν 300.000 δρχ. ίνα καταβληθούν οι καθυστερούμενοι μισθοί των αγροφυλάκων.

- Ο τελώνης εξακολουθεί να γδέρνη τους ταξιδιώτας οι οποίοι εξακολουθούν να μας παραπονιούνται.

- Η Επιτροπή της Ούνρα πρέπει να λάβη μέτρα ώστε αι διανομαί να γίνωνται με δικαιοσύνην και να προτιμώνται όπως είναι λογικόν οι άποροι.

- Η Κοινότης Λευκών κατόπιν εράνου συνέλεξε το ποσόν των 50.000 δρχ. και ηγόρασε το Ραδιόφωνο του κ. Γεωργούση.

- Ιδρύθη Αλιευτικός Συνεταιρισμός Πάρου με έδραν την Παροικίαν.
Σκοπός του συλλόγου είναι η βελτίωσις της αλιείας των νήσων μας κλπ.
Το καταστατικόν του συλλόγου ενεκρίθη γενομένων δε αρχαιρεσιών εξελέγη το πρώτον Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος, Εμμ. Τσαντάνης ή Μάουκας,
Αντιπρόεδρος, Εμμ. Τσαντάνης ή Χαλκίτης,
Γραμματέας και Ταμίας, Ιωάν. Περαντινός,
Σύμβουλοι οι κ.κ. Κ. Τσαντάνης, Ν. Τσαντάνης, Ν. Δαφερέρας, Μιχ. Μαλατέστας και Στυλ. Τσαντάνης.

Ο Διευθ. Της εφημερίδος μας, μετέβη εις το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας προς εφοδιασμόν του συλλόγου δια δικτύων γρι-γρι.
Συναντηθείς μετά του Διευθυντού της Τεχν. Οργανικής Αλιείας του υπουργείου συμπολίτου μας κ. Ν. Σπεράντζα ενήργησε τα δέοντα.
Δια της ενεργηθείσης πρώτης διανομής προς εφοδιασμόν 85 αλιευτικών σκαφών εκ των οποίων είναι 3 γρί-γρί της νυκτός, 1 μηχανότρατα,
23 τράτες, 24 κολοβρέττες, 34 διχτυάρικα έλαβον:  414 χιλιόγραμμα νήματα, 685 χ/μα δίκτυα, 1936 χ/μα σχοινιά, 233 χ/μα μίνιουμ, 94 χ/μα μόλυβδον,
1810 τεμάχια μεγάλα φελλά, 3550 τεμ. Μικράφελλά, 1630 τεμ. Σιδηρούς δακτυλίους.
Κατά την 2αν διανομήν έλαβον εν σύνολω χ/μα 500 νήματα διαφόρων αριθμών.
Κατά την 3ην διανομήν εδόθη ήδη εντολή εις την Αγροτικήν Τράπεζαν διά την προώθησιν της Αλιείας και την αποστολήν αγκίστρων
εις τεμάχια, Νο 3, 1000. Νο 5, 1500. Νο 6, 2500. Νο 7, 2600. Νήματα παραγαδιών 152 χ/μα. Σχοινιά εν γένει 1108 χ/μα.
(Εις αυτά περιλαμβάνονται και σχοινιά διά τα γρί-γρί) Στουπί καλαφατίσματος 235 χ/μα και πίσσα 344 χ/μα.
Τα είδη αυτά εμερίμνησεν η αξία παντός επαίνου αρμοδία υπηρεσία του Υπ. Εθν. Οικονομίας και έφερεν διά μέσου της Ούνρα
διά την αποκατάστασιν της Αλιείας εν Ελλάδι, η δε αναλογία διά τα αλιευτικά σκάφη της Πάρου είναι η ανωτέρω.    

- ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΥ
Πληροφορούμεθα ότι εις τους εκ Ναούσης αδελφούς Λεβέντη αποστέλλεται λίαν προσεχώς εν επιβατικόν ατμόπλοιον παρά του εν Αμερική διαμένοντος αδελφού των Γουσταύου Λεβέντη, ενός εκ των μεγαλυτέρων επιχειρηματιών. Το ατμόπλοιον τούτο χωριτικότητος 1850 τον. Θα χρησιμοποιηθή διά τας Μεσογειακάς γραμμάς πιθανόν δε διά την γραμμήν Αλεξανδρείας, Πόρτ-Σαϊτ, Γιάφας, Βυρηττού, Ρόδου, Πειραιώς. Δεν αμφιβάλλομεν ότι τόσον ο εκλεκτός συμπολίτης μας όσον και οι λοιποί εν Αμερική εγκατεστημένοι θα θελήσουν να συμβάλουν εις τας προσπαθείας μας προς αγοράν και ετέρου επιβατικού, μικροτέρας χωριτικότητος ίνα χρησιμοποιηθή εις την γραμμήν των νήσων μας, εις τας οποίας τόσον αισθητή έχει καταστή η έλλειψις συγκοινωνίας. Προς τον σκοπόν τούτον έχουν στραφή πρό πολλού αι ενέργειαι μας, δυνάμεθα δε να βεβαιώσουμεν ότι οι ενταύθα διαμένοντες συμπολίται μας θα μετάσχουν εις την προτεινόμενην ίδρυσιν της Εταιρείας. Παρά συμπολίτου μας, όστις θα μετάσχη με αρκετά σημαντικά κεφάλαια και του οποίου το ονοματεπώνυμον θα ανακοινώσωμεν εις το επόμενον, προσφέρεται δωρεάν και το πολυτελέστατον κατάστημά του κείμενον παρά τη πλατεία Συντάγματος προς εγκατάστασιν των γραφείων και Πρακτορείου της Εταιρείας. Έτερος ναυτικός ο κ. Εμμ. Τσαντάνης ή Μάουκας εις ερώτησίν μας απήντησε: «Είμαι θιασώτης της μεγάλης σας ιδέας! Κεφάλαια υπάρχουν. Προχωρήσατε και σας ακολουθούμεν. Εγώ θα καλύψω με τα ιδικά μου κεφάλαια 500 τουλάχιστον τόννους!» Δεδομένου, ότι ημείς δεν αποβλέπομεν παρά εις την αγοράν ενός επιβατικού των 1500 το πολύ τόννων, το όνειρον δεν δυνάμεθα να το θεωρήσωμεν ως όνειρον πλέον αλλά ως πραγματικότητα. Απαιτείται ως εκ τούτου να κινηθώμεν. Η Πάρος μας πρέπει πάση θυσία να αποκτήση ατμοπλοΐαν. Τα αδρανούντα κεφάλαια πρέπει να χρησιμοποιηθούν καταλλήλως και οι ναυτικοί μας να εύρουν εργασίαν εις Ατμοπλοϊκή Εταιρείαν Παριανήν.

- ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ
Εμπρός συμπολίται, ο αθλητισμός ας καταστή κτήμα και ας γίνει συνείδησις ενός εκάστου.
Προς πραγματοποίησιν του επιδωκόμενου σκοπού σας προσκαλούμεν να ενισχύσητε τας προσπαθείας μας.
Ιδρυταί του σωματείου είναι οι κ.κ. Φραγκ. και Αντ. Γαϊτάνος, Όθων Κάπαρης, Ανδρ. και Βασ. Σκιαδάς, Μ. Εμ. Ραγκούσης, Χ. Χανιώτης, Ι. Ευστρ. Κρητικός, Β. Σαρρής, Γ. Πατέλης, Ι. Χερουβείμ, Ν. Παντελαίος, Δ. Κορτιάνος, Ν. Σκαιδάς, Μ. Παπαδόπουλος, Ν. Μ. Καντιώτης, Σπ. Φράγκου, Μ. Ρούσσος, Μ. Καντιώτης, Ν. Κράνης, Αντ. Μαρινάκης, Αν. Δεληγιάννης, Θ. και Μ. Αμπατζίδης, Γ. Μπόκος, Τάκης Σαλεβαράς κλπ.                                                 

- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Δια να παύση οριστικώς η εις βάρος των παραγωγών των νήσων μας παρατηρουμένη εκμετάλλευσις των επιτηδείων, ήχθημεν εις την απόφασιν της ιδρύσεως καταναλωτικού Οργανισμού Εγχωρίων Προϊόντων με έδραν τας Αθήνας. Ο Οργανισμός εκτός της διαδόσεως και διαθέσεως των διαφόρων προϊόντων των νήσων μας εις τιμάς απολύτως ανταποκρινόμενας προς τα συμφέροντα των παραγωγών των νήσων μας, θα μεριμνά δια τον εφοδιασμόν του πληθυσμού των νήσων μας δι’ όλων των αναγκαιούντων. 

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 7, 10

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επιμέλεια: Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.