Η ομιλία του Κ. Μπιζά στις Καμάρες για τις ανεμονεννήτριες

Πάρος

Όλη η ομιλία Κ. Μπιζά στις Καμάρες, με το ιστορικό για τις ανεμογεννήτριες είναι η ακόλουθη:

Όλη η ομιλία Κ. Μπιζά στις Καμάρες, με το ιστορικό για τις ανεμογεννήτριες είναι η ακόλουθη:

«Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,

2020 02 16 anemogrnitries4

Χαιρετίζω την σημερινή εκδήλωση, τους συμμετέχοντες και όσους εργάστηκαν για την υλοποίηση της – μιας εκδήλωσης που έχει ως στόχο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους επιθυμούν την εξυπηρέτηση εγχώριων και ξένων οικονομικών & πολιτικών συμφερόντων και ουσιαστικά τη διάλυση της πατρίδας μας.

Οφείλω να υπενθυμίσω την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 177360 από 18.12.2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο, «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 218,5 MW (95 A/Γ) και των συνοδών σε αυτό, έργων, που αποτελείται από:

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.» ισχύος 9.2 MW.
«AΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε. ισχύος 16,1 MW.
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.» ισχύος 27,6 MW.
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ A.E.» ισχύος 32,2 MW.
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.» ισχύος 36,8 MW.
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» ισχύος 27,6 MW.
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» ισχύος 23 MW.
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.» ισχύος 20,7 MW.
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» ισχύος 25,3MW

στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Νομού Κυκλάδων και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης, Νομού Αττικής», η οποία δημοσιεύθηκε στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr με στοιχεία ΑΔΑ: ΒΔΛ20-ΝΦΔ, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή (9) Αιολικών Πάρκων (Α/Π) στα νησιά της Άνδρου, Πάρου, Νάξου και Τήνου.

Ειδικά στη νήσο Πάρο

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.» (υποέργο 3 – 1), αποτελούμενο από δώδεκα (12) Α/Γ, συνολικής ισχύος 27,6 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα μέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 μ.) στις θέσεις «Κόρακας – Ράχες» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.» (υποέργο 3 – 2), αποτελούμενο από δέκα (10) Α/Γ, συνολικής ισχύος 23 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα μέτρων και πενήντα εκατοστών (99,50 μ.) στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας – Περιστέρι» της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συνολικά, στη νήσο Πάρο εγκαθίστανται δύο Αιολικά Πάρκα (Α/Π), αποτελούμενα από είκοσι δύο (22) Α/Γ, συνολικής ισχύος 50,60 MW.

Εξελίξεις

Κατά των Αδειών για τα 9 μεγάλα Α/Π, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει  προσφύγει στο ΣτΕ μαζί με τους δήμους Πάρου, Νάξου, Τήνου και Άνδρου.

Έχουμε συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ενόψει των προτεινόμενων κάθε φορά από τους επενδυτές «τροποποιήσεων», καταθέτοντας τις Αντιρρήσεις μας με νομικά και επιστημονικά εμπεριστατωμένο τρόπο.

Ειδικότερα, οι μέχρι σήμερα εξελίξεις είναι οι εξής:

(α) Οι Αιτήσεις Ακύρωσης (τις οποίες υπογράφουν φορείς, πολίτες, καθώς και οι 4 εμπλεκόμενοι Δήμοι και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) κατά της ως άνω Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ενώπιον του ΣτΕ έχουν αναβληθεί οίκοθεν για την 1.4.2020. Εισηγητής στις ως άνω Αιτήσεις Ακύρωσης είναι ο κ. Ντουχάνης και βοηθός Εισηγητή ο κ. Χριστόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι οι οίκοθεν αναβολές θα συνεχιστούν (κατά πάσα πιθανότητα) μέχρις ότου εγκριθεί η Μελέτη Τροποποίησης των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων που έχει καταθέσει στο Υπουργείο Π.ΕΝ. ο επενδυτής.

Συγκεκριμένα, ο φορέας του έργου κατέθεσε στο Υ.Π.ΕΝ. την από Φεβρουαρίου 2017 Μελέτη Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υπό τον τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. (ΑΔΑ: ΒΔΛ20-ΝΦΔ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Α/Γ ΚΑΤΑ 5  ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 218,5MW ΣΕ 230,0MW, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Α/Γ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ Γ.Μ. Υ.Τ (150KV), Υ/Σ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (30/150KV), ΥΠΟΓΕΙΩΝ Γ.Μ. Y.T (150KV) ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΩΝ Μ.Τ (30KV)».

Η ως άνω Μελέτη Τροποποίησης λόγω των ουσιωδών μεταβολών που επιφέρει στο σχεδιαζόμενο έργο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία διήρκεσε μέχρι τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου 2017 και στην οποία συμμετείχε καταθέτοντας «Απόψεις» επ’ αυτής σημαντικός αριθμός μεμονωμένων πολιτών, πέραν των Δήμων, της Περιφέρειας και των περιβαλλοντικών φορέων των ανωτέρω νησιών.

Περαιτέρω, ο επενδυτής προχώρησε στην υποβολή και της από Ιανουαρίου 2018 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Π. 177360/18.12.2014 Α.Ε.Π.Ο. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 218,5MW (95 Α/Γ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής «Επικαιροποίηση»), η οποία επίσης τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχε πλήθος πολιτών και φορέων.

(β) Το Υ.Π.ΕΝ. μέχρι σήμερα δεν έχει καταλήξει εάν θα εγκρίνει την ως άνω Μελέτη Τροποποίησης του έργου (κατόπιν της συμπλήρωσής της με την προαναφερθείσα «Επικαιροποίηση»), όπως προτείνεται από τον επενδυτή ή ύστερα από βελτιωτικές από το ίδιο το Υ.Π.ΕΝ. παρεμβάσεις. Το γεγονός μάλιστα ότι έχει κατατεθεί σημαντικός αριθμός «Απόψεων» πολιτών και φορέων, που είναι στο σύνολό τους αρνητικές, πλην όμως ισχυρά τεκμηριωμένες, σημαίνει ότι η επεξεργασία της Μελέτης είναι πολύ πιθανό να διαρκέσει ακόμα επί μακρόν.

(γ) Στις 12.3.2018 επιδόθηκε στην «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.» (κατά 30% συμμετέχουσα εταιρεία στο έργο) η Εξώδικη Διαμαρτυρία 632 πολιτών και φορέων από το σύνολο των νησιών, με την οποία καλείται η Εταιρεία να αποσυρθεί από το έργο για τους εκεί αναφερόμενους λόγους.

(δ)  Με τη με αριθμό 154/2019 ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ζητήσαμε ΑΝΑΣΤΟΛΗ οποιασδήποτε αδειοδότησης και εργασιών αναφορικά με τα Αιολικά Πάρκα, μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή, μετά από διαβούλευση, χωροθέτησή τους σε εθνικό επίπεδο.

Ενέργειες

Όπως προκύπτει ευθέως από τα ανωτέρω, στηρίζουμε εμπράκτως τους πολίτες και τους φορείς των νησιών μας συνεργαζόμενοι μαζί τους σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να πετύχει η κοινή μας προσπάθεια που δεν είναι άλλη από τη ματαίωση της εγκατάστασης των εν λόγω Α/Π.

Και είναι κοινός ο αγώνας αυτός γιατί πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση 99 Α/Γ στο σύνολο των 4 νησιών πρόκειται μετά βεβαιότητας να διαλύσει το ήπιο και εξαιρετικά ευαίσθητο οικοσύστημα των νησιών μας, αλλά και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο τόσο σημαντικό για την τοπική μας οικονομία τουριστικό προϊόν.

Πέραν των θηριωδών Α/Γ με ύψος μικρού ουρανοξύστη, τα συνοδά έργα της οδοποιίας θα απαιτήσουν εκσκαφές μεγέθους 540.000 κυβικών μέτρων  για το σύνολο των νησιών ανατρέποντας με οριστικό τρόπο την μοναδικής αισθητικής αξίας μορφολογία τους.

Εξάλλου, η αλλοίωση των τοπίων ιδιαιτέρου κάλλους των νησιών μας θα είναι μόνιμη, δεδομένου ότι μόνο για την εκτέλεση των έργων εγκατάστασης θα απαιτηθούν τουλάχιστον 24 μήνες σύμφωνα με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις του επενδυτή.

Τα νησιά μας θα μετατραπούν σε ένα απέραντο «νταμάρι» επιφέροντας έτσι καίριο πλήγμα στον τουρισμό μας.

Επιπρόσθετα, όλα αυτά σχεδιάζεται να συμβούν, παρότι η χώρα μας ήδη από το 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Α.Δ.Μ.Η.Ε. έχει πιάσει και ξεπεράσει τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε., αγγίζοντας το 30% της συνολικής εγχώριας παραγωγής και παρότι η συνεισφορά του παραγόμενου ρεύματος από τα ήδη υφιστάμενα Α/Π είναι σχεδόν μηδενική ως προς το βασικό της στόχο, δηλαδή τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι το κόστος των Α.Π.Ε. μετακυλίεται ευθέως και δυσανάλογα σε όλους μας, μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., με αποτέλεσμα να χρηματοδοτούμε από το υστέρημά μας, δια των αυστηρά προκαθορισμένων επιδοτήσεων, τους «επενδυτές», χωρίς να μειώνονται οι ρύποι και με κίνδυνο να διαλυθούν τα πανέμορφα τοπία μας και φυσικά η τοπική μας οικονομία, που στηρίζεται σημαντικά σε αυτά, δηλαδή στον τουρισμό.

Άμεσες ενέργειες

Είναι γνωστό σε όλους σας ότι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, στην Τήνο,  ενισχυμένη δύναμη της αστυνομίας επιχείρησε την απομάκρυνση των πολιτών που είχαν προβεί σε ειρηνική κινητοποίηση, στη δημοτική έκταση που συνορεύει με το οικόπεδο εγκατάστασης του αιολικού πάρκου στα Υστέρνια της Τήνου, με στόχο να μην επιτρέψουν την τσιμεντοποίηση του Τηνιακού τοπίου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το σχετικό έργο κατασκευής αιολικού πάρκου στα Υστέρνια της Τήνου (είναι ανεξάρτητο από το ανωτέρω μεγάλο και ενιαίο έργο) αλλά θεωρείται ότι η υλοποίηση του θα είναι προπομπός για την κατασκευή των 2 μεγάλων αιολικών πάρκων στο νησί της Τήνου.

Ο δήμος Τήνου κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η απόφαση επί της κυρίως Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων διέλευση μηχανημάτων έργου (μπετονιέρες κλπ) μέσα από τη Δημοτική Έκταση στα Πράσσα) θα εκδικαστεί στην Τήνο την Τρίτη στις 18.2.2020 στις 10.30 π.μ.

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να συμπαρασταθούμε με κάθε τρόπο στον αγώνα των Τηνιακών (τόσο με φυσική παρουσία εκπροσώπων μας καθώς και με τη διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων στο νησί μας).

Συγχρόνως θα πρέπει να μεταβούμε στην Αθήνα –σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα νησιά– όπως είχε γίνει το 2014 με την απόβαση των Παριανών στην Αθήνα για τα θέματα της υγείας. Θα έχουμε και την συμπαράσταση των Συλλόγων της Αθήνας.

Θεωρώ την μαζική μετάβαση των συμπατριωτών μας στην Αθήνα καθοριστική για την εξέλιξη των σχετικών έργων. Ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας δεν πρέπει να υπογράψει την τροποποίηση της ΑΕΠΟ.

Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να σταθούν αρωγοί στον αγώνα μας. Επιδιώκουμε την συμπαράσταση τους, άλλωστε έχουν υποχρέωση να υπηρετούν τις τοπικές μας κοινωνίες.

Σε τοπικό επίπεδο, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι δήμοι των νησιών μας, η εκκλησία, οι συλλογικοί φορείς και οι πολίτες συνεχίζουμε ενωμένοι και προσηλωμένοι στο στόχο μας που είναι η ακύρωση του συνολικού έργου των 99 Α/Γ στα νησιά Πάρο, Νάξο, Τήνο και Άνδρο.

Συνεχίζουμε για να μην επιτρέψουμε την διάλυση της πατρίδας μας. Σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία! Μας δίνετε κουράγιο και δύναμη ώστε να συνεχίσουμε τον κοινό μας αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση!  Ο αγώνας δεν θα σταματήσει, μέχρι να επικρατήσει η λογική!».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.