Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

Πάρος

Βάσει του  άρθρου 77 του  Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) 

  Καλείσθε την  26η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 31/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

Θέμα 2ο : Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή της επιχορήγησης του Νομικού Προσώπου ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου σύμφωνα με ΦΕΚ 1317Β/16-06-2011 (περ..ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19)

Θέμα 3ο :Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.).

Θέμα 4ο : Έλεγχος και έγκριση έκθεσης ισολογισμού έναρξης 2011,ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικών ετών 2011 και 2012 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.).

Θέμα 5ο: Συμπλήρωση της με αρ. 156/2019 (ΑΔΑ:Ψ19ΞΩΞΓ-ΠΚΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.

 Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης, όσον αφορά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

Θέμα 7ο: Καθορισμός των όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτων για  τη δημιουργία πράσινων σημείων στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

 Θέμα 8ο: Καθορισμός των όρων της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και αγορά ακινήτου για  την εγκατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο: Χορήγηση παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου» της προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου»

Θέμα 10ο:Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Συντηρήσεις-επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Νήσου Πάρου».

Θέμα 11ο Έγκριση σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου - δημοτική αστική συγκοινωνία στη Κοινότητα Πάρου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα 12ο Έγκριση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και Λειτουργία ΧΥΤΑ Πάρου - Αντιπάρου», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 91313).

 Θέμα 13ο Παράταση  προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αργού υλικού(3 άλφα) για συντηρήσεις δρόμων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 14ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβόλαιο Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού».

Θέμα 15ο Συμμόρφωση με την 517/2020 απόφαση του 7ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαρμάρων ν. Πάρου»

 Θέμα 16ο  Έγκριση μελέτης – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού – Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για  την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς Παροικίας και Νάουσας και παραλιών Δήμου Πάρου έτους 2020».

  Θέμα 17ο  Έγκριση μελέτης – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού – Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για  την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών  και τον καθαρισμό δημοτικών τουαλετών του Δήμου Πάρου για το έτος 2020».

 Θέμα 18ο  Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας  με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου».

Θέμα 19ο  Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ  Α΄53/11-03-2020) για την «Παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά των κάδων απορριμμάτων από το εσωτερικό τμήμα του οικισμού των Λευκών του Δήμου Πάρου»

Θέμα 20ο  Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης για τον συνοπτικό  διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάρου έτους 2020»

 

                                       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                       Μάρκος Ι. Κωβαίος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.