Σύγκλιση συνεδρίασης ΚΔΕΠΑΠ στις 23/11/2020

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006  (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου  βάσει της υπ’ αρ. 69/2020 (ΑΔΑ: 6Χ9ΝΟΡΔΩ-6Λ0)  απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 2ο: Επαναπροκήρυξη τεσσάρων θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο και ιδίους πόρους συνολικής διάρκειας έως 6 μηνών (έως τη λήξη του σχολικού έτους, ήτοι 30 Ιουνίου).

Θέμα 3ο: Θέματα που αφορούν το Δημοτικό Ωδείο Πάρου.

Θέμα 4ο: Δέσμευση και αποδέσμευση των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2020 κατόπιν της Β’ Αναμόρφωσης του.

Θέμα 5ο: Αίτημα του Σπιτιού Λογοτεχνίας για αντικατάσταση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και διαφόρων ειδών υγιεινής του κτηρίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση δαπάνης για τροποποιήσεις στο ακίνητο που στεγάζεται το Κ.Η.Φ.Η. «Η ΑΓΑΠΗ» στη Νάουσα Πάρου προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016

Θέμα 8ο: Διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης

Θέμα 9ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής για την επιλογή νηπίων στο Βρεφονηπιακό σταθμό Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και στον Παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».

Θέμα 10ο: Έγκριση ή μη οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. του κ. Κωνσταντίνου Φιφλή νομικού συμβούλου του Δήμου Πάρου.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.