Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε έκτακτη συνεδρίαση

Πάρος

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 31η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η αναμόρφωση αφορά τον προϋπολογισμό ο.ε. 2020 και θα πρέπει η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή να γίνει εντός του έτους.

Θέμα 2ο Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοικτό διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάρου έτους 2021»

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι λήγει το οικονομικό έτος και αν μετατεθεί ο διαγωνισμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών θα έχει ως αποτέλεσμα ο Δήμος να επωμιστεί πολύ μεγάλα πρόστιμα.

Θέμα 3ο Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Δήμου Πάρου 2020»

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι λήγει το οικονομικό έτος και αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει υπέρμετρη καθυστέρηση λόγω της ανάγκης έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2021, στην έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με αποτέλεσμα να πρέπει οι εργασίες να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν.

Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια «Προμήθεια φορητών υπολογιστών για εξ αποστάσεως εργασία»

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Θέμα 5ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μίας (1) υδροφόρας-πλυστικό όχημα 10.000 λίτρων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι ο Δήμος Πάρου προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ. 3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020) για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μίας (1) υδροφόρας-πλυστικό όχημα 10.000 λίτρων».

Θέμα 6ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πάρου»

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι ο Δήμος Πάρου πρέπει εντός του έτους 2020 να καθορίσει τους όρους για την προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Πάρου» ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες του διαγωνισμού για τον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης πολυετούς δαπάνης. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2021 και την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης πολυετούς δαπάνης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα δυσλειτουργίας στο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Πάρου για την κάλυψη των αναγκών του οποίου προορίζεται η ανωτέρω προμήθεια.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.