Παριανές Μνήμες: Η δίκη προδοσίας της Αγγλικής Βάσεως Αντιπάρου

Αντίπαρος

Του εν Σύρω ανταποκριτού μας: Ενώπιον του ενταύθα Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων ήρχισε εις τας 7 Νοεμβρίου η πολύκροτος δίκη της προδοσίας, εν έτει 1942, της εν Αντιπάρω μυστικής Βάσεως υποβρυχίων.

Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται εις 28, εξ ών άλλοι κατηγορούνται, διά την κατάδοσιν της Βάσεως, άλλοι διά την κατάδοσιν των προσώπων τα οποία ήσαν μεμυημένα και έδρων διά λογαριασμών αυτής και άλλοι διότι, συγκροτήσαντες αποσπάσματα, μετά την αποκάλυψιν της Βάσεως, ετέθησαν εις καταδίωξιν του επί κεφαλής της Βάσεως Χάρι Γραμματικάκη. Ως είναι δε γνωστόν, εκ των καταδοθέντων και συλληφθέντων τότε υπό των Ιταλών, πολλοί κατεδικάσθησαν εις θάνατον και εξ αυτών τινές εξετελέσθησαν, οι διαφυγόντες δε τον θάνατον αποτελούν τους κυριωτέρους μάρτυρας κατηγορίας.

Η συνεδρίασις ήρχισε την 9ην π.μ. Οι κυριώτεροι των κατηγορουμένων διορίζουν τους συνηγόρους των. Εκ των υπολοίπων οι περισσότεροι δεν έχουν συνηγόρους και το Δικαστήριον διορίζει εξ επαγγέλματος.

Καλείται και εξετάζεται ο πρώτος εκ των 53 μαρτύρων κατηγορίας Χάρις Γραμματικάκης, όστις ήτο επί κεφαλής της Βάσεως. Η κατάθεσις του κ. Γραμματικάκη ενεποίησεν αίσθησιν και εδημιούργησε νέαν φάσιν διά την δίκην καθόσον διά πρώτην φοράν κατέθεσεν ούτος ότι, κάποιος ονόματι Μπούμπουλας, όστις ηργάζετο είς την εν Αναβύσσω ετέραν Βάσιν, διά της οποίας οι Άγγλοι εστέλλοντο εις Αντίπαρον δι’ ιστιοφόρων και εκείθεν δι’ υποβρυχίου εις Μ. Ανατολήν, του ανεκοίνωσεν ότι, ότε συνελήφθη κατά τάς αρχάς Δ/βρίου 1941 ήτοι πρό της ανακαλύψεως υπό των Ιταλών της Βάσεως Αντιπάρου, υποκύψας εις τα βασανιστήρια εμαρτύρησε την ύπαρξιν της Βάσεως Αντιπάρου και φρονεί ότι, εκ της ομολογίας, ταύτης οδηγηθέντες οι Ιταλοί την ανεκάλυψαν, επερατώθη μετά δέκα πέντε ακριβώς ημέρας, ήτοι την 21η Νοεμβρίου.

Η εξέτασις των μαρτύρων επερατώθη την 18ην. Το συμπέρασμα όπερ προέκυψεν εκ των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας είναι ότι πάντες σχεδόν ούτοι ωμίλησαν επί φημών και εικασιών, χωρίς απτάς αποδείξεις. Μεταξύ των άλλων μαρτύρων εκλήθησαν τηλεγραφικώς υπό του Δικαστηρίου εξ Αθηνών και εξητάσθησαν οι Τάκης Μπούμπουρας και Αδελφοί Φιλίπου, οίτινες ηργάζοντο εις την ετέραν Αγγλικήν Βάσιν της Αναβύσσου και είχον συλληφθή προ της ανακαλύψεως της Βάσεως της Αντιπάρου, είχε δε κάμει περί αυτών μνείαν εις την κατάθεσιν του ο πρωταγωνιστής της όλης υποθέσεως Χ. Γραμματικάκης.

Το απόγευμα της 18ης ήρχισαν αι απολογίαι των κατηγορουμένων, διαρκέσασαι μέχρι της νυκτός της επομένης. Η απολογία της Ασπ. Ραγκούση υπήρξεν αρκετά δραματική, προκαλέσσασα την συγκίνησιν του ακροατηρίου.

Την πρωίαν της Τετάρτης ηγόρευσεν ο κ. Ειδικός Επίτροπος, όστις ενετόπισε την κατηγορίαν μεταξύ των Γρ. Γράβαρη, Μ. Τσαντάνη, Ν. Κυπραίου, Αντ. Μυλωνά, Ασπ. Ραγκούση και Αν. Οικονόμου, των οποίων, εν τούτοις, εζήτησε την ενοχήν με αρκετούς δισταγμούς. Διά τους υπολοίπους 22 κατηγορουμένους εζήτησεν απαλλαγήν.

Μετά την αγόρευσιν του κ. Επιτρόπου ηγόρευσαν οι συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής και ακολούθως ήρχισαν αι αγορεύσεις των συνηγόρων της υπερασπίσεως.

Περαιωθείσης της διαδικασίας περί την 9ην μ.μ. της 21ης Νοεμ. Το δικαστήριον απεσύρθη εις διάσκεψιν, περί δε την 11ην νυκτερινήν, εξεδόθη η απόφασις του, διά της οποίας πάντες οι κατηγορούμενοι απηλλάγησαν. Εκ τούτων οι Γρ. Γράβαρης, Μ. Τσαντάνης, Αν. Οικονόμου, Ν. Κυπραίος, Ασπ. Ραγκούση, Κ. Δανάμπαση, Κ. Πατέλη και Αντ. Μυλωνάς λόγω αμφιβολιών, οι δε υπόλοιποι εθεωρήθησαν αθώοι των των αποδοθεισών εις αυτούς κατηγοριών.   

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

Η Κυβέρνησις της φίλης και συμμάχου χώρας αναγνωρίζουσα τις υπηρεσίες τας οποίας προσέφερε ο Ελληνικός Λαός εις τους Νεοζηλανδούς στρατιώτας κατά την αποχώρησίν των εκ της χώρας μας, απέστειλε προς τους Δήμους και τας Κοινότητας της Ελλάδος από τους οποίους διήλθον στρατιώται των και έτυχον βοηθείας και περιθάλψεως τιμητικά διπλώματα, διά των οποίων εκφράζονται αι ευχαριστίαι της φίλης χώρας προς τον Ελληνικόν Λαόν.

Τοιαύτα διπλώματα απεστάλησαν 46 εις την Νομαρχίαν Κυκλάδων ίνα διαβιβασθώσι εις διαφόρους Δήμους και Κοινότητας των Κυκλάδων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται αι Κοινότητες Παροικίας, Μαρπήσσης, Δραγουλά, Ιερά Μονή Λογγοβάρδας και Αντίπαρος.

Το κείμενον του τιμητικού διπλώματος όπερ εστάλη εις τους Δήμους Κοινότητας ή συνοικισμούς έχει ως κατωτέρω.

Σας απευθύνω το σύντομον αυτό μήνυμα διά να σας είπω πόσον η Κυβέρνησις και ο Λαός της Νέας Ζηλανδίας είναι ευγνώμονες προς τον Ελληνικόν Έθνος. Ενθυμούμεθα όλα όσα εκάματε διά να βοηθήσετε τους Νεοζηλανδούς Στρατιώτας, οι οποίοι έμειναν οπίσω όταν η χώρα σας, κατελήφθη από τον Γερμανικόν Στρατόν τον Απρίλιον του 1941. Έχομεν βαθείαν συναίσθησιν της υποχρεώσεως της Νέας Ζηλανδίας, προς τους γενναίους τούτους Έλληνας διά το Θάρρος και την αυτοθυσίαν των. Εις σας προσωπικώς επιθυμώ να είπω ότι ουδέποτε θα λησμονήσωμεν αυτό που εκάματε. Γνωρίζομεν ότι ενεδύσατε και εθρέψατε τους άνδρας μας, όταν εσείς οι ίδιοι εστερείσθε και τούτο πράττοντες, υπεφέρατε και εκινδυνεύσατε. Δι’ όλα αυτά είμεθα βαθέως ευγνώμονες. Σας απευθύνω τας ειλικρινεστέρας ευχάς διά την ευτυχίαν και ευημερίαν της χώρας σας από τους φίλους και συναδέλφους σας εκ Νέας Ζηλανδίας.

Π. ΦΡΑΙΖΕΡ, Πρωθυπουργός

Στρατ. Σέρ. ΜΠ. ΦΡΫΜΠΕΡΓΚ,

Διοικητής 2ου Νεοζηλανδικού Εκστρατευτικού Σώματος

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 15, 17

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.