×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

×

javascript async & defer plugin debug

  Scripts to find:

 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_0.js
 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_1.js
 • plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
 • /media/editors/arkeditor/js/squeezebox.min.js
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
 • /ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_4.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_3.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js
 • /media/editors/arkeditor/js/jquery.easing.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_2.js

  Scripts found:

  Copy any of the script path below and add them in the 'Scripts to find' box in the plugin configuration

 • /media/system/js/mootools-core.js ==> SKIP
 • /media/system/js/core.js ==> SKIP
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> DEFER
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/jquery.min.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-noconflict.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-migrate.min.js ==> SKIP
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> DEFER
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.min.js?df182ff78a8c3234076ac72bcc4e27d1 ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.ckie.js ==> SKIP
 • /templates/ja_teline_v/js/script.js ==> SKIP
 • /media/djextensions/jquery-easing/jquery.easing.min.js ==> SKIP
 • /modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=3.2.3 ==> SKIP

«Καταχώριση πλοίων στο e-Μητρώο»

Ειδήσεις

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ: 3133.1-6/24872/2019/04-04-2019 Διαταγή ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’, η αίτηση για καταχώριση στο e-Μητρώο των ήδη νηολογημένων ή εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των ήδη χαρακτηρισμένων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής καθώς και των ήδη δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την θέση του σε λειτουργία, ήτοι έως και την 15- 05-2019.

Μετά τα ως άνω:

Α. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής.

• Έως και την 15-5-2019 τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής δύνανται να δραστηριοποιούνται:

(α) με την ήδη υπάρχουσα εν ισχύ άδεια του ν. 4256/2014 ή του ν. 2743/99 ή

(β) με την υπάρχουσα ως άνω άδεια η οποία φέρει σημείωση της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ αναφορικά με την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο e - Μητρώο και η οποία και ισχύει μέχρι την οριστική καταχώριση του πλοίου στο e - Μητρώο και τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταχώρισης της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ ή

(γ) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο.

 

• Από την 16-5-2019 και μετά, τα ως άνω πλοία δύνανται να δραστηριοποιούνται:

(α) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο ή

(β) με την άδεια του ν. 4256/2014 ή του ν. 2743/99 η οποία φέρει σημείωση της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ αναφορικά με την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης για καταχώριση στο e - Μητρώο και η οποία ισχύει μέχρι την οριστική καταχώριση του πλοίου στο e - Μητρώο και τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης καταχώρισης της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’.

 

Β. Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια

• Έως και την 15-5-2019 τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια δύνανται να δραστηριοποιούνται: (α) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο ή (β) την απαιτούμενη στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 δήλωση στη Λιμενική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης των θαλάσσιων ταξιδιών τους.

• Από την 16-5-2019 τα παραπάνω πλοία δύνανται να δραστηριοποιούνται: (α) με τη Βεβαίωση οριστικής καταχώρισης της ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ στο e - Μητρώο ή (β) την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης στην ΔΙ.Ν.Ε.ΘΑ.Τ. Β’ για καταχώριση στο e - Μητρώο.

Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι:

• Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια (πριν ή μετά την 15-5-2019) απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η υποβολή της απαιτούμενης στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 δήλωσης στη Λιμενική Αρχή στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το σημείο έναρξης του θαλάσσιου ταξιδιού.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης καταχώρισης στο e - Μητρώο όλων των ανωτέρω επαγγελματικών πλοίων είναι η προηγούμενη εμπρόθεσμη συμπλήρωση και προσωρινή αποθήκευση των απαιτούμενων στοιχείων στο e - Μητρώο και η σχετική εκτύπωση.

• Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, η ως άνω εμπρόθεσμη συμπλήρωση/προσωρινή αποθήκευση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός της ίδιας προθεσμίας (από 15-11-2018 έως και 15-5-2019), ανεξάρτητα του πότε θα πραγματοποιηθεί από τις Λιμενικές Αρχές η επαλήθευση/επιβεβαίωση των καταχωρισμένων στοιχείων και η δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου.

2. Για τους σκοπούς διευκόλυνσης των συναλλασσομένων έχουν καταρτιστεί και αναρτηθεί έντυπα με θεματικά αντικείμενα «Προθεσμίες», «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις», καθώς και «Εγχειρίδιο Χρήσης» της εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr/polites/metroo-ploion.

3. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των αναγνωστών-επισκεπτών-ακροατών που διαθέτει το κάθε μέσο, επιθυμούμε να κάνουμε χρήση του χώρου αυτού, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο μακρά δημοσίευση και μετάδοση της ανωτέρω ανακοίνωσης στα μέσα σας, ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού.

 

Ο Λιμενάρχης α.α.

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Νικόλαος 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.