×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 63

×

javascript async & defer plugin debug

  Scripts to find:

 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_0.js
 • media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_1.js
 • plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js
 • /media/editors/arkeditor/js/squeezebox.min.js
 • /modules/mod_responsivebannerslider/assets/nivo/jquery.nivo.slider.pack.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js
 • /ajax/libs/jquery.swipebox/1.3.0.2/js/jquery.swipebox.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_4.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_3.js
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js
 • /media/editors/arkeditor/js/jquery.easing.min.js
 • /media/plg_jchoptimize/cache/js/3ef6858407cd3f040fb86215d56a79d2_2.js

  Scripts found:

  Copy any of the script path below and add them in the 'Scripts to find' box in the plugin configuration

 • /media/system/js/mootools-core.js ==> SKIP
 • /media/system/js/core.js ==> SKIP
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> DEFER
 • /media/plg_system_sl_scrolltotop/js/scrolltotop_mt.js ==> ASYNC
 • /media/jui/js/jquery.min.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-noconflict.js ==> SKIP
 • /media/jui/js/jquery-migrate.min.js ==> SKIP
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> DEFER
 • /media/plg_content_mavikthumbnails/slimbox2/js/slimbox2.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.min.js?df182ff78a8c3234076ac72bcc4e27d1 ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/bootstrap/js/bootstrap.js ==> SKIP
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.tap.min.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/off-canvas.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/script.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> DEFER
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/menu.js ==> ASYNC
 • /plugins/system/t3/base-bs3/js/jquery.ckie.js ==> SKIP
 • /templates/ja_teline_v/js/script.js ==> SKIP
 • /media/djextensions/jquery-easing/jquery.easing.min.js ==> SKIP
 • /modules/mod_djimageslider/assets/js/slider.js?v=3.2.3 ==> SKIP
 • /media/jui/js/bootstrap.min.js ==> SKIP

Πώληση ακινήτων από Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου

Δημόσιο

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  Πάρου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των  παρακάτω ακινήτων:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. Ακίνητο στην Νάουσα, (θέση Αγ.Ιωάννης) που εδράζεται σε οικόπεδο 1005τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 410,72τ.μ.

Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ.

Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή Περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.

Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση Αγ.Χαράλαμπος), που εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτίσμα εμβαδού 122 τ.μ.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που ακολουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ)

250.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ)

450.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ)

60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ)

60.000

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

80.000

Για τα ακίνητα Νο 1 και  Νο 2, μπορεί να κατατεθεί συνολική προσφορά με τιμή εκκίνησης το άθροισμα των  τιμών εκκίνησης υπό Νο 1 και Νο 2 ακινήτων έτσι όπως αυτές αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα τιμών μειωμένο κατά 7% (651.000 ευρώ). Ο συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμά του να επιλέξει την συμφερότερη  κατά την εκτίμησή του προσφορά ανεξαρτήτως αν αυτή ανάγεται και στα δυο ακίνητα ή στο καθένα χωριστά.

Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει  κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον φάκελο της προσφοράς  να  προσκομίσει  αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 11.

- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 26.01.2018 ημέρα Παρασκευή  και  από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 26.01.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα  19.30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.11 και με ημερομηνία 18-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προσφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφορικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του  χωρίς καμία υποχρέωσή του  έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού  στην Παροικία Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.