Ανακοίνωση - Περίληψη Γενικής Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων

Δημόσιο

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του Ιωάννη Πλατσιδάκη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης...

...σε έκταση εμβαδού 25.945,70 τ.μ. που κείται στη θέση «Πόρτα» της Τοπικής Κοινότητας Άνω Μεριάς, Δημοτικής Ενότητας Φολεγάνδρου του Δήμου Φολεγάνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, 2ης Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.