Ανακοίνωση - Περίληψη Γενικής Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων

Δημόσιο

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως του Ιωάννη Πλατσιδάκη, προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης...

...σε έκταση εμβαδού 5.331,00 τ.μ. που κείται στη θέση «Χώρα – Άγιος Σάββας» της Τοπικής Κοινότητας Φολεγάνδρου, Δημοτικής Ενότητας Φολεγάνδρου του Δήμου Φολεγάνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 του Ν. 4280/2014, ως εξής:

Χαρακτηρίζουμε την εν λόγω έκταση ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα άτομα δασικής βλάστησης, όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, προστατεύονται απόλυτα με τη ΔΑΔ 01/2010, κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επ’ αυτών χωρίς την άδειά μας.

Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς με αυτή δε θίγονται δικαιώματα του Δημοσίου ή ετέρων ιδιωτών.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, 2ης Τεχνικής Επιτροπής Αντιρρήσεων Νομού Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθ. 117679/7182/11.12.2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473 Β’/23.12.2014).

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.