Η απόφαση του υπ. Υποδομών για τον εμπορικό λιμένα στο Καμινάκι Πάρου

Πάρος

Η διεύθυνση λιμενικών υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενέκρινε στις 3/10/2018 την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 560.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Οριστική μελέτη έργων Α’ φάσης νέου Λιμένα Πάρου», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.400.000 ευρώ (με ΦΠΑ, απρόβλεπτα κλπ).

Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του νέου εμπορικού λιμένα στη θέση Καμινάκι κρίθηκε απαραίτητη για την εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης του νησιού,

που μέχρι σήμερα γίνεται από τον λιμένα Παροικιάς, με δημιουργία σημαντικών κυκλοφοριακών προβλημάτων και στον αστικό ιστό της πόλης.

Η απόφαση του υπουργείου, που θα αλλάξει την εικόνα της πολύπαθης πρωτεύουσας του δήμου Πάρου έχει ως εξής:

«1. Εγκρίνουμε την δέσμευση προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (560.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και στρογγύλευσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2018ΣΜ07000000 της ΣΑΜ 070 του ΠΔΕ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «Οριστική Μελέτη έργων Α’ Φάσης νέου Λιμένα Πάρου» που αντιστοιχεί στο 40% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, απρόβλεπτα 15% και στρογγυλοποίηση.

2. Την ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου «Νέος Εμπορικός Λιμένας Πάρου στη θέση Καμινάκι».

3. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

4. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού αυτής.

5. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του».

Η διεύθυνση λιμενικών υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενέκρινε στις 3/10/2018 την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 560.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τη δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο: «Οριστική μελέτη έργων Α’ φάσης νέου Λιμένα Πάρου», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.400.000 ευρώ (με ΦΠΑ, απρόβλεπτα κλπ).

Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του νέου εμπορικού λιμένα στη θέση Καμινάκι κρίθηκε απαραίτητη για την εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης του νησιού,

που μέχρι σήμερα γίνεται από τον λιμένα Παροικιάς, με δημιουργία σημαντικών κυκλοφοριακών προβλημάτων και στον αστικό ιστό της πόλης.

Η απόφαση του υπουργείου, που θα αλλάξει την εικόνα της πολύπαθης πρωτεύουσας του δήμου Πάρου έχει ως εξής:

«1. Εγκρίνουμε την δέσμευση προϋπολογισμού ποσού πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (560.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και στρογγύλευσης, σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2018ΣΜ07000000 της ΣΑΜ 070 του ΠΔΕ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για την δημοπράτηση της μελέτης με τίτλο «Οριστική Μελέτη έργων Α’ Φάσης νέου Λιμένα Πάρου» που αντιστοιχεί στο 40% της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό των 1.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, απρόβλεπτα 15% και στρογγυλοποίηση.

2. Την ένταξη στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου «Νέος Εμπορικός Λιμένας Πάρου στη θέση Καμινάκι».

3. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

4. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού αυτής.

5. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών, για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.