18
Παρ, Ιαν

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση

Πάρος

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Καλείσθε την 11η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 

Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών.

Θέμα 2ο: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δήμου Πάρου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 60.000,00€.

Θέμα 3ο: Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού  για το έργο  «Συντηρήσεις-Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Νήσου Πάρου». 

 

 

                                                                                                                                                        

                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

                                                         Μάρκος Ι. Κωβαίος