Προκύρηξη Διοικητικού Συμβουλίου Πάρκου Πάρου

Δημόσιο

To Διοικητικό Συμβούλιο  της ανώνυμης εταιρείας με  την επωνυμία «ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»...

διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4413/2016, για τη «Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας ενός (1) καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκου Πάρου», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 900.000,00 € (άνευ Φ.Π.Α.), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

Το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρίσκεται στην κεντρική οργανωμένη παραλία του Καθολικού, γνωστή ως Μοναστήρι, λειτουργεί σε δύο επίπεδα ως ενιαία επιχείρηση και διαθέτει δύο διαφορετικές άδειες λειτουργίας: α) Άδεια λειτουργίας δυναμικότητας 180 καθισμάτων στο επάνω επίπεδο ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης, παρασκευής και διάθεσης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) – Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)», β) Άδεια λειτουργίας στο κάτω επίπεδο δυναμικότητας 120 καθισμάτων, ως «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08/03/2018, ήμερα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος κος Μωραιτίδης Ιωάννης τηλ 2284360146 fax 2284023536 email moraitidis@paros.gr Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως την ώρα και την ημέρα του Διαγωνισμού στην ανωτέρω Διεύθυνση και να είναι σύμφωνες με τους όρους της  υπ’ αριθμ. 8/2018 Διακήρυξης με τα Παραρτήματα της  η οποία  έχει αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ και στις ιστοσελίδες του Δήμου Πάρουhttp://www.paros.gr, και της Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε. http://www.parospark.gr .   

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε.