19
Τετ, Δεκ

Πρόσκληση Δ.Σ. την Δευτέρα 26-02-2018

Πάρος

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 26-02-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2015 έως 31-12-2015 του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α., μετά τον έλεγχο των ορκωτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2016 έως 31-12-2016 του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α., μετά τον έλεγχο των ορκωτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 7ο:

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτι- κών υπηρεσιών (καθαριότητας) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο:

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λοιπών ειδικοτήτων για το έτος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο:

Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 10ο:

Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 11ο:

Λήψη απόφασης για την:

α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγίας Υπακοής με Δίκτυο Αφαλάτωσης».

β) Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και του Δήμου Πάρου για την πράξη «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγίας Υπακοής με Δίκτυο Αφαλάτωσης» προϋπολογισμού 1.265.000,00 € , σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

γ) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΝΑΙΓ60 με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και την υποβολή του έργου «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγίας Υπακοής με Δίκτυο Αφαλάτωσης» στην ως άνω πρόσκληση με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 12ο:

Λήψη απόφασης για την:

α)Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιάντου από Αγκαιριά έως Καμπί»

β) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και του Δήμου Πάρου για την πράξη «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιάντου από Αγκαιριά έως Καμπί» προϋπολογισμού 500.000,00€ .

γ) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΝΑΙΓ60 με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και την υποβολή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιάντου από Αγκαιριά έως Καμπί» στην ως άνω πρόσκληση με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 13ο:

Διαγραφή βεβαιωμένων τελών και προστίμων ακαθαρίστων εσόδων ετών 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 (παρ. 1δ και 2 του άρθρου 174 Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 14ο:

Έγκριση ή μη των πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 15ο:

Ορισμός ελεγκτών ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης οικ. έτους 2018 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο:

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 17ο:

Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 18ο:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης ΔΣ που αφορά αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας  ΕΠΑΨΥ για το έτος 2018.

Εισηγήτρια: κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.


 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου


Βατίστας Ρούσσος