21
Πεμ, Φεβ

eklogesmaios2019-(2).jpg

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Πάρος

Καλείσθε την  20η Μαρτίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Καλείσθε την  20η Μαρτίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

 

Θέμα 2ο  Έγκριση της πραγματοποίησης πολυετών δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων  σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018.

 

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ. αρ.8ΕΙΔΠΙΝ/2018 απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείο Σύρου

 

Θέμα 4ο Ανάκληση  της με αρ.12/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) ,το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό χώρο πλησίον του ενοριακού ναού της Παντάνασσας της Δημοτικής  Κοινότητας Νάουσας  του Δήμου Πάρου.

 

Θέμα 5ο Έγκριση  του πρακτικού δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας  μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του  1ου Νηπιαγωγείου της Κοινότητας Δήμου Πάρου στην Παροικία Πάρου

 

Θέμα 6ο Καθορισμός των όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου  ,το οποίο βρίσκεται στη θέση «Καστροβούνι» της Δημοτικής  Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.

 

Θέμα 7ο Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια α) λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, β) ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Πάρου»

 

Θέμα 8ο ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιανουαρίου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο  «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου»για την εργασία :ʺ Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου ʺ

 

 Θέμα 9ο ΄Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Φεβρουαρίου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο  «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και έργα πρασίνου» για την εργασία :ʺ Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου ʺ

 

                              

 

 

                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

                                                       Μάρκος Ι. Κωβαίος