Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Πάρος

Καλείσθε την  17η Απριλίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Καλείσθε την  17η Απριλίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο:  Έγκριση αποδέσμευσης ποσού προϋπολογισμού  2018.

Θέμα 2ο: Δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και  τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2018 βάσει της υπ.αρ.15057/12-03-2018                          απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν .Αιγαίου

Θέμα 3ο: Έγκριση τροποποίησης πολυετών  δαπανών και  διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος  του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2018

Θέμα 4ο:΄Εγκριση πραγματοποίησης  δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού                            έτους 2018

Θέμα 5ο:  Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές-Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2017» του                          Δήμου Πάρου

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  από 05-02-2018 ένστασης από την «Κ. Αδαμίδης-Βρ. Στέφας ΟΕ» με διακριτικό τίτλο ΑΔΑΜΟΝ ΟΕ κατά της                                   236/2017(ΑΔΑ:ΩΜΛΗΩΞΓ-ΝΨ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου                                   ύδρευσης Κώστου- Παροικίας του Δήμου Πάρου»

Θέμα 7ο: Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «SMK GROUP», κατά της υπ΄ αριθμ. 32/20-                     03-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΟΒΤΩΞΓ-Υ79) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου με την οποία εγκρίθηκε το από 20-02-2018 Πρακτικό Νο Ι του                         συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια α) λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, β) ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και                         επισκευή φωτιστικών σωμάτων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο:  Έγκριση πρακτικών της δημόσιας ,μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου  ως χώρου  στάθμευσης στη Δημοτική                          Κοινότητα Μάρπησσας , του Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο: Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαρτίου 2018 στον Τσούπρο Δαυίδ-Χαρίλαο του Νικολάου με διακριτικό τίτλο  «AL ME DA XYL- Δασοτεχνικά και                     έργα πρασίνου» για την εργασία : «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου»

 

 

 

 

                                  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

                                                       Μάρκος Ι. Κωβαίος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.