Δύο συνεδριάσεις του Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου, στις 22/8/2017

Πάρος

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. –8η 2017»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου,  σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 22 Αυγούστου και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικονομικού έτους 2016.

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. –9η 2017»
    
Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου,  σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 22 Αυγούστου και ώρα 11:30 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τευχών Δημοπράτησης, καθορισμός όρων και προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Επισκευή Παραλιακού πεζοδρομίου κρηπιδώματος Αγ. Νικολάου λιμένα Παροικίας»       

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση διαδρόμου διέλευσης πεζών για άρση επικινδυνότητας  κεντρικού λιμένα Πάρου». 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση και αποδοχή μελέτης: «Διαμόρφωση διαδρόμου διέλευσης πεζών για άρση επικινδυνότητας κεντρικού λιμένα Πάρου».                     

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση ανάθεσης για την σύνταξη οριστικής μελέτης του έργου «Θαλάσσιας και χερσαίας εγκατάστασης εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιου στον όρμο Νάουσας Πάρου και σκαφών αναψυχής στον όρμο Αγ. Ιωάννου Δέτη, Νάουσας Πάρου»

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση ανάθεσης για την σύνταξη οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευής περιμετρικής κρηπίδωσης υφιστάμενου μόλου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σε αίτημα κ. Δελλή Γεώργιου για διάθεση θέσης ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Πίσω Λιβαδιού, νήσου Πάρου.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σε αίτημα του κ. Βαμβακά Σπυρίδων για θέση ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο Πίσω Λιβαδιού.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σε αίτημα σωματείου «Διαδρομές στην Μάρπησσα» για ανάρτηση banner εντός κεντρικού λιμένα Πάρου.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της Β΄ φάσης της μελέτης με τίτλο «Γενικό προγραμματικό σχέδιο (master plan) λιμένα Πάρου».