Ομοβροντία αντιδράσεων στο Νομοσχέδιο για το περιβάλλον | Τροπολογία προτείνει ο Φ. Φόρτωμας

Ν. Αιγαίο

Η τροπολογία που προτείνει ο Φ. Φόρτωμας είναι η ακόλουθη :

 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ

Βουλευτής Κυκλάδων – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του ΕΚ και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 13, παράγραφος  3 (προσθήκη)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 9 του ν. 3851/2010) προβλέφθηκε η εναρμόνιση αφενός του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αφετέρου των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της εν λόγω Περιφέρειας, με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ωστόσο, αυτή η εναρμόνιση εκκρεμεί καθότι εκκρεμεί η έκδοση του νέου αναθεωρημένου Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Α.Π.Ε.. Αυτό έχει ως συνέπεια δεκάδες άδειες για την εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. στα μοναδικής αισθητικής αξίας και τουριστικής υπεραξίας νησιά του Νοτίου Αιγαίου να έχουν εκδοθεί  αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις οριζόντιες και γενικές προϋποθέσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των επιμέρους νησιών και το πως οι Α.Π.Ε. επιδρούν στις ιδιαιτερότητες αυτές.

Το νέο αναθεωρημένο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο αλλά και τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια των Δήμων αναμένονται να θέσουν νέα κριτήρια χωροθέτησης μονάδων παραγωγής ΑΠΕ. Ειδικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αλλά και σε άλλες νησιωτικές περιφέρειες αναμένεται να λάβουν υπόψη τα δεδομένα της νησιωτικότητας, την ιδαίτερη γεωμορφολογία, τον υπό προστασία περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο και τα τόσο σημαντικά από οικονομικής και οικολογικής άποψης τοπικά χαρακτηριστικά εκάστου νησιού και με σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό που ειδικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει την πιο καθοριστική συμβολή στο ΑΕΠ της Περιφέρειας (*έως και 97%). Σε κάθε περίπτωση είναι κρίσιμο να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την περίπτωση των μονάδων αιολικής ενέργειας σε μικρά νησιά. Οι ιδιαιτερότητες των νησιών θα αξιολογηθούν με επιστημονικό, τεχνικο-οικονομικό και περιβαλλοντικό τρόπο για να τεθούν όροι χωροθέτησης και σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο κάθε μεμονωμένου νησιού. 

Ενόψει των εκκρεμών Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων θα πρέπει να τεθεί ο προβληματισμός πώς θα  αντιμετωπισθούν περιπτώσεις αδειών παραγωγής ΑΠΕ και για τις οποίες με τα δεδομένα του νέου χωροταξικού σχεδίου, ενδεχομένως τεθεί ζήτημα αναθεώρησης. Εύλογα αναδεικνύεται το ζήτημα αναστολής ενεργειών κατασκευής μονάδων ΑΠΕ βάσει σχετικών αδειών. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, χωρίς την προτέρα έκδοση των εκκρεμών Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων και των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και μη λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που αυτά θέτουν, εγκυμονεί κινδύνους για τον περιβαλλοντικό ή πολιτιστικό πλούτο του νησιού και κατ’ επέκταση και για τον τοπικό τουρισμό.

Στο παρόν νομοσχέδιο μειώνεται σημαντικά έως και 2 (δύο) έτη ο χρόνος έκδοσης αδειών Α.Π.Ε., ενώ αντίθετα ο χρόνος που απαιτείται για την εναρμόνιση αφενός του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αφετέρου των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της εν λόγω Περιφέρειας αναμένεται μετά βεβαιότητας να είναι άνω των δύο (2) ετών. Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η αναστολή των διαδικασιών αδειοδότησης και αντίστοιχης υλοποίησης εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Μέχρι την εκπόνηση και έγκριση επικαιροποιημένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλονται οι διαδικασίες αδειοδότησης, εντός της περιφέρειάς τους, των Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που δεν είναι εφοδιασμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με εν ισχύ Άδεια Εγκατάστασης.

Ο προτείνων βουλευτής

Φίλιππος Φόρτωμας

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.