Ναυτικό Γυμνάσιο Πάρου

> Απόψεις

«Ναυτικόν Γυμνάσιο εις Πάρον – Το Ανώτατον Συμβούλιον Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, εις το οποίον μετέχει ο εκλεκτός συμπατριώτης μας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Ρούσσος, ενέκρινε κατόπιν ληφθείσης αποφάσεως του, τον παρελθόντα Απρίλιον, όπως το Γυμνασιακόν μας Παράρτημα μετατραπή εις ανεξάρτητον Ναυτικής κατευθύνσεως.

Λαμβανομένου υπ’ όψιν, ότι η Κυβέρνησις απεφάσισε την κατάργησιν όλων των εν τη χώρα μας Γυμνασιακών Παραρτημάτων ανερχομένων εις 280 και τον περιορισμόν των Γυμνασίων κλασικού τύπου προς εφαρμογήν της πολιτικής της τεχνικής εκπαιδεύσεως, η απόφασις της ανακηρύξεως εις ανεξάρτητα τριών μόνον εκ των 280 μεταξύ των οποίων και των νήσων μας, δύναται να χαρακτηρισθή ως βασικωτάτης σημασίας δεδομένου, ότι υπήρχε σοβαρώτατος κίνδυνος να επανέλθουν αύται από απόψεως παιδείας εις το προ του πολέμου καθεστώς.

Ήδη, επειδή το σχετικόν Διάταγμα ευρίσκεται προς υπογραφήν, εις δε τον κ. Υπουργόν της Εθν. Παιδείας ανήκει το δικαίωμα της οριστικής αποφάσεως, τόσον οι σύλλογοι μας εν Αθήναις – Πειραιεί όσον και ο βουλευτής μας δραστηρίως κινούνται προς επίσπευσιν της νομίμου διαδικασίας εις τρόπον ώστε να κατορθωθή η από του προσεχούς έτους λειτουργία του Γυμνασίου μας υπό την νέαν του μορφήν, μη αποκλειομένης της περιπτώσεως τροποποιήσεως παρά του κ. Υπουργού της αποφάσεως του Α.Σ. και λειτουργίας του ως Αγροτικού.

Το τελευταίον τούτο θα εξαρτηθή κυρίως από τας υποδείξεις των αρμοδίων παραγόντων, οι οποίοι ως εξηκρίβωσεν ο βουλευτής μας είναι κεκηρυγμένοι 80 επί τοις εκατόν εις Ναυτικόν Γυμνάσιον όπως και ημείς υπεδείξαμεν κατά τον παρελθόντα Αύγουστον εν Πάρω.

Δια να αξιοποιηθή όμως το μέγα τούτο διά τας νήσους μας αγαθόν, επιβάλλεται η οπωσδήποτε στενή και διαρκής συνεργασία και ενίσχυσις όλων των Κοινοτήτων, των γονέων, των κηδεμόνων και αυτών τούτων των μαθητών, διά να προκληθή και να αξιοποιηθή έτι περισσότερον το ενδιαφέρον του Κράτους.

Αλλά επειδή και επί του προκειμένου δυνατόν να επιτιμηθώμεν διότι δεν σπεύδομεν να αναφέρωμεν τους λόγους οι οποίοι συνετέλεσαν εις την ληφθείσαν πρώτην ιστορικήν ήδη απόφασιν και να εκφράσωμεν τας ευχαριστίας και την ευγνωμοσύνην μας προς … θεωρούμεν αναγκαίον να υπογραμμίσωμεν, ότι τούτο πράττομεν με οδηγόν την σύνεσιν την λογικήν και το διακρίνον ημάς μέτρον, προς αποφυγήν δυσαρέστων συνεπειών εν αναμονή της οριστικής αποφάσεως και κατ’ ακολουθίαν, προς αυτό τούτο το συμφέρον της καταβαλλομένης προσπάθειας δια της οποίας το πολυπαθέστατον Γυμνάσιον μας, το οποίον πλειστάκης απησχόλισε τας στήλας μας, θα καταστή ανεξάρτητον άνευ απωλείας της κλασικής του αποστολής με μείζονα προσφοράν προς την σπουδάζουσαν νεολαίαν επί τω σκοπώ δημιουργίας τεχνικών στελεχών της Εθνικής μας Οικονομίας».     

(Φωνή της Πάρου αρ. φ. 152)

Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

Επιμέλεια: Χριστόδουλος Α. Μαούνης

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.