Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Πάρου στις 20/1/21

Πάρος

Καλείσθε την 20η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου, Οικονομικού έτους 2021.

Θέμα 2ο Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας του Δήμου Πάρου και των Νομικών του προσώπων έτους 2021.

Θέμα 3ο Έγκριση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΝΠΙΔ Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος του 2021 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά των υπ’ αρ.156ΕΙΔ/2020 και 158ΕΙΔ/2020 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

Θέμα 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης επιχορήγησης του Δήμου Πάρου από το Πράσινο Ταμείο για το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Πάρου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Θέμα 6ο Τροποποίηση μελέτης και καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μνημείου Φ. Βελέντζα στον Κώστο».

Θέμα 7ο Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας».

Θέμα 8ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Λιμενικά Έργα Προστασίας Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας Νήσου Πάρου: Συμπληρωματικά Έργα Επέκτασης του Προσήνεμου Βόρειου Μώλου για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ελλιμενισμού».

Θέμα 9ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς».

Θέμα 10ο Τροποποίηση της με αρ. 285/2020(ΑΔΑ:ΩΞΛΥΩΞΓ-ΣΙ5) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 11ο Συγκρότηση για το έτος 2021 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 12ο Συγκρότηση για το έτος 2021 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 13ο Συγκρότηση για το έτος 2021 επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 14ο Συγκρότηση για το έτος 2021 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Θέμα 15ο Λήψη απόφασης ως προς τη με αρ. πρ. 20896/15-12-2020 ένσταση κατά της υπ’ αρ. 284/2020 (ΑΔΑ:ΩΕΔΨΩΞΓ-ΠΗΦ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου που αφορά την έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων (2020)».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.