Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΕΥΑ Πάρου στις 25/1/2021

Πάρος

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Δευτέρα 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π.,

στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1ο: Συγκρότηση επιτροπών του έτους 2021, για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.  

Θέμα2ο: Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής του έτους 2021, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 (παρ. 11β και 11δ) του Ν. 4412/2016.  

Θέμα3ο: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 221, παραγρ. 11α , του νόμου 4412/2016).

Θέμα4ο: Ορισμός υπαλλήλων για το έτος 2021 για την εφαρμογή και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – Εκχώρηση ψηφιακής υπογραφής.

Θέμα5ο: Εξουσιοδότηση για το έτος 2021 κ. Προέδρου από το ΔΣ ΔΕΥΑΠ για την εκτέλεση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών κάτω των 20.000€.

Θέμα6ο: Ορισμός Νομικού Συμβούλου για παροχή υπηρεσιών για το έτος 2021.

Θέμα7ο: Απόφαση για λύση μισθώματος αποθήκης.

Θέμα8ο: Έγκριση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για Τεχνικά ‘Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν,4412/2016.

Θέμα9ο: Αίτηση υπαλλήλου για παράταση άδειας άνευ αποδοχών.

Θέμα10ο: Αίτηση υπαλλήλου για παραίτηση.

Θέμα11ο: Έγκριση δεύτερου πρακτικού για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτες αντλιοστασίων και δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων προς το ΒΙΟ.ΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ για την αποχέτευση των περιοχών ΚΑΛΑΜΙ και ΚΡΩΤΗΡΙ».

Θέμα12ο: Έγκριση πρακτικών για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ».

Θέμα13ο: Έγκριση προμήθειας δύο καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας.

Θέμα14ο: Έγκριση εκποίησης παλαιού εξοπλισμού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.