Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δήμου Πάρου, στις 15/2/2020

Πάρος

Καλείσθε την 15η  Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020(ΦΕΚ214Α΄) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και λήψης μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξαιτίας του covid-19.

Θέμα 2ο Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Πάρου».

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ  Α΄53/11-03-2020) που αφορά «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση στρωμάτων του Δήμου Πάρου για το έτος 2021».

Θέμα 4ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ  Α΄53/11-03-2020) που αφορά «Παροχή υπηρεσιών για την επίστρωση και τον καθαρισμό παραλιών με μηχανικά μέσα για το έτος 2021».

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ  Α΄53/11-03-2020) που αφορά «Παροχή υπηρεσιών για τη χρήση γερανοφόρου –καλαθοφόρου οχήματος».

Θέμα 6ο Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης δημαρχείου Πάρου»

Θέμα 7ο  Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Πάρου».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.