Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής δήμου Πάρου

Πάρος

Καλείσθε την 23η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Διαδικασία συμψηφισμού σε συνέχεια της υπ’ αρ.202/2020 (ΑΔΑ:ΩΥΧ8ΩΞΓ-ΟΗΗ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 2ο Έγκριση Πίνακα συμψηφισμού οφειλών σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 202/2020 (ΑΔΑ:ΩΥΧ8ΩΞΓ-ΟΗΗ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα 3ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων λόγω covid -19.

Θέμα 4ο Συμψηφισμός οφειλών μισθωμάτων λόγω covid -19

Θέμα 5ο Λήψη απόφασης 1) για το κλείσιμο αδρανών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Πάρου στην ALPHA BANK και μεταφορά των υπολοίπων τους στον λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.) 2) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια αυτή

Θέμα 6ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ214Α΄) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και λήψης μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξαιτίας του covid-19.

Θέμα 7ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 882/20-01-2021 πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένου συγκροτήματος σχολικών αιθουσών για το Γυμνάσιο Πάρου για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγοντος.

Θέμα 8ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 1206/26-01-2021 πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μιας (1) υδροφόρας – πλυστικό όχημα 10.000 λίτρων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγοντος.

Θέμα 9ο Έγκριση πρακτικών Νο Ι και Νο ΙΙ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων, καθαρισμό και αποψίλωση δασών, αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Πάρου έτους 2021», (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 105342).

Θέμα 10ο Έγκριση του με αρ. πρ. 2575/12-02-2021 πρακτικού Νο 1 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής οικονομικής και τεχνικής προσφοράς συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία Δημοτικών Κοιμητηρίων Πάρου».

Θέμα 11ο Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου WC για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.