Συνεδρίαση λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου στις 23/2/2021

Πάρος

Το λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου θα συνεδριάσει στο γραφείο του την Τρίτη 23/2/2021 και ώρα 11:00

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 α) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και λήψη μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας εξαιτίας του Covid - 19

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δωρεάς παραχώρησης της προμήθειας και εγκατάστασης συγκροτήματος παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση για το έτος 2021 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση για το έτος 2021 των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση για το έτος 2021 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση ορισμού επιτροπών παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση καθορισμού εξόδων παράσταση Προέδρου – Αντιπροέδρου οικονομικού έτους 2021.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.