Αεροδρόμιο Πάρου : Εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού δαπάνης 42.858.042,03€

Πάρος

Εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού δαπάνης 42.858.042,03€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 27- 04- 2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Α.Π. 111491 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

                                                                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Έγκριση: (α)δέσμευσης προϋπολογισμού δαπάνης 42.858.042,03€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ27110014 της ΣΑΕ271/1 για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ», (β)δέσμευσης προϋπολογισμού δαπάνης 3.350.425,96€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ07700016 της ΣΑΕ77-ιδιωτική συμμετοχή ΥΠΑ, για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ», (γ)δημοπράτησης του υπόψη έργου και (δ) ορισμός αποφαινομένων οργάνων

                                                                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

.1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού δαπάνης 42.858.042,03€ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ27110014 της ΣΑΕ271/1 για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ».

2. Εγκρίνουμε τη δέσμευση προϋπολογισμού δαπάνης 3.350.425,96€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ07700016 της ΣΑΕ77-ιδιωτική συμμετοχή ΥΠΑ, για τη δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ».

3. Εγκρίνουμε τη δημοπράτηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 4 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 46.208.467,99€ κατά την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016).

4. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή του έργου τη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

5. Εγκρίνουμε την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης και τη σύνταξη της διακήρυξης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς από τη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων.

6. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο/Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών Αεροδρομίων να εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη, να προβεί στις απαιτούμενες από το νόμο δημοσιεύσεις του διαγωνισμού, να προωθήσει τη διαδικασία του διαγωνισμού και τυχόν επαναλήψεις του και να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης του έργου.

                                                                                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

                                                                                                         Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.