Γιώργος Νικηφορίδης «Θα καταφέρουμε να κάνουμε τον συνεταιρισμό κερδοφόρο»

Πάρος

Ο νέος Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, Γιώργος Νικηφορίδης, ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά του και σε συνέντευξη στην εφημερίδα μας, παρουσιάζει τις σκέψεις του σε αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού μας, αλλά και σε ολόκληρη την παριανή κοινωνία.

Στη συνέντευξή του ο κ. Νικηφορίδης, ο οποίος εκ­προσωπεί τον ιδιώτη επενδυτή του Αγροτικού Συνε­ταιρισμού, κάνει λόγο για το πώς μπορεί το εγχείρη­μα να είναι κερδοφόρο αλλά και πώς θα μπορέσει ο πρωτογενής τομέας του νησιού μας –και όχι μόνο- να συμβάλει στην προστιθέμενη αξία στην τουριστική οι­κονομία της Πάρου.

Ένα δυνατό brand όπως είναι η Πάρος.

κε Νικηφορίδη, η είσοδος ιδιώτη επενδυτή σε σχήμα αγροτικού συνεταιρισμού γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που προκάλεσε αυτή την απόφαση του Ομίλου που εκπροσωπείτε;

2021 11 12 ASP2

Γ.Ν.: «Είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους εγχείρημα γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η απουσία κά­ποιου προηγούμενου παραδείγματος δυσκόλεψε ση­μαντικά την αξιολόγηση ενός ήδη περίπλοκου project, όπου μεταξύ άλλων είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τις σφιχτές προθεσμίες του επενδυτικού προγράμματος 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Καταλυτικό παράγοντα εξομάλυνσης του πρώ­του επιπέδου δυσκολιών αποτέλεσε ο πρόεδρος κ. Τσιγώνιας και η ομάδα του, οι οποίοι με την επιμονή τους και τον ενθουσιασμό τους μας παρακίνησαν να προχωρήσουμε βαθύτερα στην αξιολόγηση του συ­γκεκριμένου συνεταιριστικού εγχειρήματος.

Αναντίρρητα η «επένδυση» σε ένα συνεταιρισμό δημιουργεί αυτομάτως αρνητικούς συνειρμούς γιατί η συνεταιριστική ιστορία στη χώρα μας επιβεβαιώνει ότι το συνεταιριστικό μοντέλο δεν έχει καταφέρει να ευδοκιμήσει. Λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου ένας Συνεταιρισμός λειτουργεί κερδοφόρα και δημιουργεί υπεραξία στους συνεταιριστές - μετόχους. Αυτό απο­τέλεσε για εμάς τη βασική πρόκληση και αναλάβαμε το επιχειρηματικό ρίσκο της συμμετοχής: Πώς θα καταφέ­ρουμε να κάνουμε έναν συνεταιρισμό κερδοφόρο, να λειτουργεί με καθαρά επιχειρηματικά σύγχρονα κριτή­ρια και να καταφέρει να επιστρέψει στους μετόχους/ συνεταιριστές αξία είτε ποσοτική είτε ποιοτική.

Στην απόφασή μας αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι παρακάτω τέσσερις βασικές παράμετροι:

α) Η δυναμική και η ποιότητα που είδαμε στο αμπε­λο-οινικό κομμάτι που τροφοδότησε το όραμα διείσ­δυσης στις διεθνείς αγορές. Οι αγορές (κυρίως οι δι­εθνείς) επιβραβεύουν ακριβώς αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, δηλαδή παραγωγή κρασιού από ιδιαίτερα ένα δυνατό brand από πίσω όπως είναι η Πάρος.

β) να δώσουμε μεγαλύτερη ένταση στην παρουσία της Πάρου στον τυροκομικό χάρτη της χώρας με έμ­φαση σε πιο ιδιαίτερα προϊόντα, όπως το Σουρωτό,

γ) στη φιλοδοξία μας να συμβάλουμε στη δημιουρ­γία ενός ισχυρού γαστρονομικού αποτυπώματος του νησιού μέσω της ανασυγκρότησης και ενδυνάμωσης του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα και επίσης,

δ) η αειφορία που επιτυγχάνεται μέσω της κυκλικής διαχείρισης των αποβλήτων από τις τρεις κατεργασί­ες (οινική, τυροκομική, ελαιουργική). Το τελευταίο θα δώσει περαιτέρω αξία στα προϊόντα μας γιατί είναι σημαντικό για εμάς να είμαστε φορείς του παγκόσμι­ου κινήματος που θέλει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της οποιασδήποτε δραστηριότητας να είναι όσο γίνε­ται μικρότερο».

Να συμπορευθούν όλες οι δυνάμεις του νησιού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου πιστεύε­τε ότι μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, στην τάση των τελευταίων χρόνων με το να στρέ­φονται όλο και πιο πολλοί νέοι άνθρωποι στο πρωτογενή τομέα παραγωγής;

Γ.Ν.: «Σίγουρα ο ΑΣΠ σκοπεύει να αποτελέσει πόλο ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα. Χωρίς τους κτηνο­τρόφους και αμπελοπαραγωγούς δε θα είναι μπορέ­σουμε να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Για το λόγο αυτό έχουμε στο πλάνο μας επιμορφωτικά σεμινάρια και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που θα συμβάλουν περαιτέρω στην βελτίωση της Α’ ύλης.

Μέσω της επιμορφωτικής διαδικασίας πιστεύω ότι θα προσελκύσουμε νέους αγρότες που θα έχουν την ισχυρή επιθυμία να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους παραγωγής. Θα είναι πολύ σημαντικό εάν καταφέρει ο ΑΣΠ να προσελκύσει νέους αγρότες που θα έχουν επιλέξει αυτό το επάγγελμα ως συνειδητή απόφαση ζωής και όχι λύση ανάγκης».

Επί της ουσίας ο αγροτικός κόσμος της Πά­ρου τι θετικό πρέπει να περιμένει από την είσο­δο σας στη μετοχική σύνθεση του Α.Σ.;

Γ.Ν.: «Συνεργαζόμαστε με πολύ αξιόλογους συμ­βούλους τόσο στον παραγωγικό / αγροεφοδιαστι­κό, όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. Με τη δική τους συνδρομή, το σύγχρονο τρόπο διοίκησης και τη στόχευση και φιλοδοξία μας πιστεύουμε ότι θα δημι­ουργήσουμε μια κυψέλη υγιούς επιχειρηματικότητας, συνεχούς βελτίωσης και περαιτέρω ανάδειξης του αγροτικού πλούτου της Πάρου.

Πιο συγκεκριμένα, εάν ένας αμπελουργός χρησιμο­ποιεί τις τεκμηριωμένες μεθόδους καλλιέργειας που θα του προταθούν από την ομάδα των ειδικών, θα έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσό­τητας. Αντίστοιχα, εάν ένας κτηνοτρόφος ακολουθεί τα σύγχρονα σιτηρέσια με τις τροφές που θα επιλέγονται και θα πωλούνται από τον ΑΣ τότε και αυτός με τη σειρά του θα επιτύχει αύξηση του παραγόμενου γά­λακτος. Και τα δύο παραδείγματα οδηγούν σε αύξηση του εισοδήματος του αγροτικού κόσμου. Η ποιότητα της Α’ ύλης σε συνδυασμό με τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία οδηγεί αυτόματα σε καλύτερα τελικά προ­ϊόντα, τα οποία θα βρίσκουν πιο εύκολα τη θέση τους στο ράφι των καταναλωτών.

 2021 11 12 ASP3

Για να συμβούν όλα αυτά και για να αποτελέσει ο ΑΣ έναν οικονομικά αυτοδύναμο φάρο ανάπτυξης εί­ναι απαραίτητο να συμπράξουν ή να συμπορευθούνε μαζί μας όλες οι δυνάμεις του νησιού. Από τη δημοτική αρχή και τους επιχειρηματίες της εστίασης / φιλοξενίας έως τους κατοίκους του νησιού καθώς και τους εργα­ζόμενους, και τους παραγωγούς. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν επιζητούμε τη στήριξη από τους τοπικούς φο­ρείς αποκλειστικά στο όνομα της εντοπιότητας αλλά και τη στήριξή τους σε μια πρωτότυπη και φιλόδοξη προσπάθεια που έχει το όραμα περαιτέρω ανάδειξης του ονόματος της Πάρου και σε άλλους τομείς, εκτός του τουριστικού. Όπως ανέφερα και παραπάνω είναι ένα περίπλοκο project που απαιτεί σύνθεση δυνάμεων για να επιτύχει και να αποτελέσει μια άριστη πρακτική και το έναυσμα παρόμοιων εγχειρημάτων στο μέλλον σε άλλα μέρη της Ελλάδας».

Αναβαθμίζουμε...

Ποιες βελτιώσεις έχετε προγραμματίσει τόσο στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στις κτηριακές εγκαταστάσεις;

Γ.Ν.: «Ήδη έχουμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση του ελαιοτριβείου. Με στοχευμένες παρεμβάσεις και στηριζόμενοι στην εργασία που ήδη είχε προηγηθεί από τη Διοίκηση του ΑΣ, πετύχαμε τη δημιουργία μίας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας που πληροί όλες τις συνθήκες υγιεινής και στοχεύει στη ποιότητα και διαφάνεια.

Σχετικά με το οινοποιείο, θα προχωρήσουμε σε μία ολική αναδόμηση η οποία θα είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα σχεδιασμένη από οινολόγο και θα εν­σωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στη διαδικασία οινοποίησης. Μια διαδικασία που θα είναι προσανατο­λισμένη στο να ικανοποιήσει τις σύγχρονες αλλά και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς.

Αναφορικά με το τυροκομείο, προχωράμε επίσης στην πλήρη αναβάθμιση του εξοπλισμού σε απόλυτη σύνδεση με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στοχεύοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας και ποι­ότητας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα αναβαθμιστούν και θα εκσυγχρονιστούν με τρόπο τέτοιο που θα εξυ­πηρετούν τις ανάγκες παραγωγής ενώ θα αποτελέ­σουν και πόλο έλξης επισκεπτών, στους οποίους θα προσφέρουμε την εμπειρία γνωριμίας με την παρα­γωγική διαδικασία, των προϊόντων μας καθώς και της ιστορίας του Συνεταιρισμού. Με αυτό τον τρόπο θα όντος της Πάρου».

Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλων των Παριανών

Οι βελτιώσεις που προαναφέρατε, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει και προφανώς θα ανα­βαθμίσουν και τα παραγόμενα προϊόντα, είναι το «εισιτήριο» για το άνοιγμα στις αγορές;

Γ.Ν.: «Αναμφισβήτητα αποτελεί εισιτήριο. Οι αγο­ρές θέλουν προϊόντα σταθερής και υψηλής ποιότητας. Αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο από τις προαναφερθεί­σες βελτιώσεις αλλά είναι πολυπαραγοντικό. Μεγάλη βαρύτητα έχουν η πρώτη ύλη και η παραγωγική δι­αδικασία. Επίσης, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι κανόνες που θα τίθενται. Θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε την κατάλληλη σύνθεση των παραπάνω παραγόντων που θα μας οδηγήσει με επιτυχία και σε αγορές εκτός του νησιού».

 

2021 11 12 ASP1

Σε ποιες αγορές στοχεύετε;

Γ.Ν.: «Πρωταρχικά θέλουμε να κερδίσουμε την εμπι­στοσύνη όλων των Παριανών. Θα πρέπει τα προϊόντα του ΑΣ να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της διατροφι­κής τους ρουτίνας. Πιο μακροσκοπικά και ειδικά για το κρασί εννοείται ότι στοχεύουμε, πέρα της ελληνι­κής αγοράς και σε όλες τις αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης, κάτι το οποίο θα είναι βέβαια αποτέλεσμα μακρόχρονης διαδικασίας και προσπάθειας. Θεωρού­με ότι θα πληρούμε όλα τα κριτήρια, και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε, για να χτίσει το κρασί μας με σταθερά βήματα τη διεθνή παρουσία που του αντιστοιχεί. Όσον αφορά το τυροκομικό, θα είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς εάν τα προϊόντα μας, εκτός της παριανής αγοράς και με δεδομένο τους ποσοτικούς περιορισμούς, βρεθούνε σε επιλεγμένα σημεία στην Ελλάδα και κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κατανα­λωτών». Ιστορία ενός αιώνα

Η πρόσφατη Γ.Σ. αποφάσισε να δημιουργηθεί χώρος μουσειακής παρουσίασης της 100χρο­νης ιστορίας του αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος στην Πάρο και την ψηφιοποίηση όλου του αρχειακού υλικού. Αυτό θα ενισχύσει τη νέα επικοινωνιακή εικόνα του Α.Σ. και τον δικό σας σχεδιασμό;

Γ.Ν.: «Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο πωλή­σεις. Είναι και κουλτούρα, είναι και ιστορία. Η ταυτό­τητα του συνεταιρισμού είναι κρίσιμη από κάθε άποψη και δεν νοείται συμμετοχή επενδυτή σε έναν φορέα με τόση ιστορία χωρίς να επιδιώκει την συντήρηση και την ανάδειξη της.

Το συνεταιριστικό κίνημα στην Πάρο έχει μία μεγά­λη ιστορία ενός αιώνα! Ο Αγροτικός συνεταιρισμός Πάρου είναι συνέχεια 11 γεωργικών συνεταιρισμών και της «Ε.Α.Σ. Πάρου. Το αρχείο που διατίθεται, κατα­γράφει την ιστορική και οικονομική ιστορία του τόπου από τον 20ο αιώνα καθώς και το πέρασμά του στον σύγχρονο 21ο αιώνα.

Το προϊόν ορίζεται από την ιστορία του. Όταν έχεις το προνόμιο να έχεις όχι μόνο ένα ποιοτικά άρ­τιο προϊόν αλλά και μια ιστορία 100 χρόνων είσαι πολύ καλύτερα εξοπλισμένος για να το­ποθετηθείς στην αγορά.

Είναι αναγκαίο λοιπόν και υποχρέωσή μας να ενη­μερώσουμε τις νέες γενιές για το τι γινόταν στο πα­ρελθόν στην κτηνοτροφία και τη γεωργία αυτού του τόπου. Στο χώρο αυτόν θα δημιουργηθεί μουσειακό εκθετήριο του τρόπου και των μέσων που οι πρόγονοι μας δούλεψαν στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα τον προηγούμενο αιώνα.

Ο επισκέψιμος χώρος που θα δημιουργηθεί στον Άγιο Γεώργιο –στις εγκαταστάσεις μας- θα γίνει όχι μόνο ένας πόλος έλξης, αλλά θα παρουσιάσει και την ιστορία μας στον αγροτο-κτηνοτροφικό κλάδο».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.