Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Πάρου σε συνεδρίαση

Πάρος

Καλείσθε την 24η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: Θέμα 1ο Έκτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Πάρου έτους 2022.

Θέμα 3ο Αναπροσαρμογή ή μη τελών-φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2022.

Θέμα 4ο Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου.

Θέμα 5ο Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

Θέμα 6ο Ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Κληροδοτήματος  «Παναγιώτης Κουτρέλης» της Κοινότητας Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Λήψη απόφασης για την έγκριση ετήσιων συνδρομών και επικαιροποίησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις περίπτ. ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19

Θέμα 8ο Αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορούν τα προς εκτέλεση έργα ανάπτυξης του νέου κρατικού αερολιμένα Πάρου. Ορισμός κατ’ εξαίρεση δικηγόρου με εξειδίκευση στο αντικείμενο.

Θέμα 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης και διαμονής της νέας ειδικής παιδαγωγού του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Θέμα 10ο Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Πάρου» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»2021 στον Άξονα Προτεραιότητας Α.Π. 2 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Θέμα 11ο Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Πάρου και αποδοχή των όρων της υπ’ αρ. πρωτ. 78944 Πρόσκλησης ΧΙΙ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» .

Θέμα 12ο Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη πυρασφάλειας κτιριακών εγκαταστάσεων Δημαρχείου Πάρου».

Θέμα 13ο  Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Θέμα 14ο Έγκριση 4ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Λιμενικά Έργα Προστασίας Αλιευτικού Καταφυγίου Νάουσας Νήσου Πάρου: Συμπληρωματικά Έργα Επέκτασης του Προσήνεμου Βόρειου Μώλου για τη Βελτίωση των Συνθηκών Ελλιμενισμού»

Θέμα 15ο  Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « Έργα αποκατάστασης (βελτίωσης) της θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι της Νήσου Πάρου».  

Θέμα 16ο Λήψη απόφασης για την ισχύ των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης στον Κώστο Πάρου» και επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

Θέμα 17ο Οριστική παραλαβή του έργου «Αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας»

Θέμα 18ο  Υποβολή προς έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτηρίων (2020)».

Θέμα 19ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2021 στον «Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος » για την εργασία με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή  δημοτικών πάρκων – καθαρισμό και αποψίλωση δασών –αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου  Δήμου Πάρου έτους 2021», Ομάδα Α’ «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή  δημοτικών πάρκων»

Θέμα 20ο Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2022.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.