Στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ το έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ"

Πάρος

Στη logo δημοσιεύτηκε η απόφαση για το έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ"

Στη logo δημοσιεύτηκε η απόφαση για το έργο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ15)

                                                                                                     Αθήνα 15 - 07- 2022                                                                       Αρ. Πρωτ. 226638 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ»

1. Ανακαλούμε στο σύνολό της την με αρ. πρωτ.200217/23-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΣΥ465ΧΘΞ-76Η) Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕ κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων 725 / 2022 και 726 /2022 της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε.

2. Εγκρίνουμε το από 22-6-2022 «2ο Πρακτικό γνωμοδότησης επί της υποβληθείσας αιτιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ» και :

2.1 Αποκλείουμε από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού την ένωση οικονομικών φορέων «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. - ΕΛΙΚΑ AΤEΕ - Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 725/2022 Απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. με την οποία απορρίφθηκε η υποβληθείσα Αίτηση Αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. 1544/2021 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη και του γεγονότος ότι η εταιρεία «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.», μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. - ΕΛΙΚΑ AΤEΕ - Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το με αριθμ. πρωτ. 103692/6-04-2022 έγγραφό της δήλωσε ότι δεν συμφωνεί και δεν αιτείται οποιασδήποτε μορφής παράταση ισχύος της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής της.

2.2 Αποκλείουμε από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4412/2016, καθώς τα παρεχόμενα στην αιτιολόγηση στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους που προτείνεται, όπως άλλωστε γνωμοδότησε ομόφωνα η Επιτροπή Διαγωνισμού.

2.3 Ανακηρύσσουμε ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.