ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΔΕΥΑΠ ΣΤΙΣ 12/8/22

Πάρος

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αίτηση της εταιρείας «LUBRICO- Α.ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ» για τροποποίηση της σύμβασης «Προμήθεια χημικών προϊόντων» κατά τη διάρκεια της, σύμφωνα με το άρθρο 337 του ν.4412/2016.

Θέμα 2ο: Έγκριση του πρακτικού IV (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β Σταθμού ισχύος 500kW με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) στο Κρωτήρι Παροικίας».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρώτου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ».

Θέμα 4ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.895.000,00€, υποέργο του εγκεκριμένου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Κωδικός ΠΔΕ: 2022ΣΕ27510039, ΣΑΕ 2751) έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ».

Θέμα 5ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ».

Θέμα 6ο: Περαίωση εργασιών σύμβασης ανάθεσης μελέτης με αντικείμενο: «Μελέτη Κατασκευής στην ΕΕΛ Mάρπησσας» στα πλαίσια της πράξης: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείριση αυξανόμενων αναγκών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους,  ΑΝΕΛΙΞΗ» του προγράμματος συνεργασίας INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» και οριστική παραλαβή μελέτης.

Θέμα 7ο: Έγκριση του πρακτικού IΙ Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΠ και Δήμου Αντιπάρου.

Θέμα 8ο: Αίτηση Δήμου Αντιπάρου για σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΠ με αντικείμενο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ στο δίκτυο ‘Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αντιπάρου».

Θέμα 9ο: Ορισμός επιτροπής εκποίησης άχρηστων υλικών και εξοπλισμού σε αδράνεια.  

Θέμα 10ο: Ανανέωση μίσθωσης χώρου γεώτρησης.

Θέμα 11ο: Έγκριση πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτόμενων της ΣΟΧ 1/2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 12ο: Αίτηση φοιτητή για πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.