Προκήρυξη διαγωνισμού για μελέτη παράκτιων έργων στις ευρύτερες περιοχές του οικισμού Δρυού

Πάρος

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων Παράκτιων Πρανών και Προστασίας από τη Θαλάσσια Διάβρωση στις ευρύτερες περιοχές του οικισμού Δρυού Δήμου Πάρου (CPV 71335000-5) με προϋπολογισμό 88.532,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΗΜΕΔΕ, στις κατηγορίες μελετών: τοπογραφικές (16), περιβαλλοντικές (27), γεωτεχνικές (21) λιμενικές (11) β) μη ημεδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης. Σημειώνεται, ότι για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.426,67 €.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.00, ενώ το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.