Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Αντίπαρος

Αντίπαρος

Με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, υπογράφηκε η απόφαση ένταξης στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020 η ένταξη της Πράξης «Έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου»,

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής».

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 973.287,80 ευρώ. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο αφορά σε:

1.Εκπόνηση μελετών και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Κατασκευή Υποδομών ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, Μονάδα Κομποστοποίησης και ΠΣ :

- Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) σε κατάλληλο χώρο (στη θέση «Προφήτης Ηλίας») του Δ. Αντιπάρου. Η δυναμικότητα προσδιορίζεται στους 542 tn/year.

- Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α.

- Κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Κομποστοποίησης στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α και τον Σ.Μ.Α.Υ.

- Κατασκευή Πράσινου Σημείου σε δημοτικό οικόπεδο στη θέση «Κάμπος», όπου ο δημότης θα μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό Α.Η.Η.Ε.), ειδικά απόβλητα (λ.χ. μπαταρίες, χρώματα, κ.α.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση.

Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός:

- Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής

- Ανυψωτικό μηχάνημα

- 2 απορριμματοκιβώτιαpress-containers κλειστού τύπου 12 κ.μ.

- Κλαδοτεμαχιστής

- Δεματοποιητής ανακυκλώσιμων υλικών

- 3 απορριμματοδέκτες ανοιχτοί 10 m3

- 3 απορριμματοδέκτες κλειστοί 10 m3

- 2 πλαστικές δεξαμενές 1.500 lt

Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων

- Απορριμματοφόρο συλλογής οργανικού κλάσματος

- Μονάδα κομποστοποίησης 15 m3

- 11 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 660lt

- 16 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 330 It

- 80 οικιακοί κομποστοποιητές 280 It

- 30.000 βιοδιασπώμενες σακούλες συλλογής 10 lt

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023

Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» και στην Επενδυτική Προτεραιότητα «Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις».

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.