3ος Κύκλος Σπουδών «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία»

Ειδήσεις

Το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» που προσφέρεται από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ανακοινώνει την προκήρυξη του 3ου κύκλου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

 

Το Δι-ιδρυματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management) προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη»

(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία»

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους/στις αποφοίτους/απόφοιτες του  θεωρητικών, πρακτικών, αναλυτικών και συνθετικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης, Οικονομίας και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα συνδυάζει την οικονομική, τη διοικητική και ιδίως την τεχνολογική-τεχνική εκπαίδευση στα ακαδημαϊκά αλλά και πρακτικά αντικείμενα του Προγράμματος.

Το ΔΠΜΣ υποστηρίζεται από Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου και του επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο τη σύνδεση του Προγράμματος με τους φορείς και τους οργανισμούς της ναυτιλίας.

Το ΔΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους/ες πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε απόφοιτους/ες των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής.

Δεκτοί γίνονται επίσης οι απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN – εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

 • Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου
 • Βαθμός πτυχίου
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών
 • Εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
 • Συνέντευξη

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (full time).

Το τέλος εγγραφής για τον 3ο  κύκλο σπουδών έχει οριστεί σε 2.400 Ευρώ. Με την αποδοχή της αίτησης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταβάλουν προκαταβολή διδάκτρων 300 ευρώ σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής τους. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται αναλογικά σε κάθε εξάμηνο (700 ευρώ στην αρχή του κάθε εξαμήνου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής  μέσω της ιστοσελίδας του ΔΠΜΣ ή με την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dinet[at]hna[dot]gr και dinet[at]unipi[dot]gr) συμπληρωμένης αίτησης (παρέχεται εδώ). Κάθε αίτηση θα πρέπει να περιέχει  τα  συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα/δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια (συνημμένα/σκαναρισμένα αρχεία έως 10mb). 

πρόσκληση 3ου κύκλο

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

 • Αίτηση εγγραφής (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά από το πρόγραμμα)
 • Βιογραφικό σημείωμα (συνοπτικό).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 • Δύο συστατικές επιστολές μία εκ των οποίων οπωσδήποτε από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ).
 • Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (εάν εκπονήθηκε).
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, εάν υπάρχουν.
 • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Εάν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε γραπτή ή και προφορική δοκιμασία διαγωνίσματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο Φωτογραφίες (ψηφιακά, αρχείο jpg, pdf διαστάσεων 3×5)

Αναλυτικές πληροφορίες και έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:  https://dinet.unipi.gr

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.