«Το ΝΑΤ αφήνει πίσω του το βουνό των εκκρεμών κύριων συντάξεων»

> Ελλάδα

Το πρόγραμμα μηδενισμού των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του πλέον προβληματικού Ταμείου όλων των εποχών, παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, για την οριστική εξάλειψη τόσο των εκκρεμών επικουρικών όσο και των εφάπαξ.

Όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός, παρουσία του Προέδρου του Ταμείου Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου, πλέον, οι εργαζόμενοι στο ΝΑΤ εκδίδουν νέες συντάξεις εντός 90 ημερών, χωρίς να καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι δρομολογήθηκε και υλοποιήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες ένα πλέγμα δράσεων σε διοικητικό, οργανωτικό, ψηφιακό και υλικοτεχνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα:

  1. Με νομοθετικές παρεμβάσεις απλοποιήθηκε η διαδικασία απονομής για επιμέ-ρους κατηγορίες ασφαλισμένων όπου οι συντάξεις τους εκκρεμούσαν για χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τις 444 χήρες ναυτικών όπου περίμεναν- κάποιες από αυτές ακόμη και 6 χρόνια- την οριστική τους σύνταξη. Το πρόβλημα λύθηκε οριστικά.
  2. Υπήρξε αναδιάταξη του ανθρώπινου δυναμικού και καλύτερος καταμερισμός εργασιών μεταξύ των υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν με επιπλέον άτομα τα τμήματα απονομών συντάξεων, απασχολήθηκαν 20 άτομα μέσω επιδοτούμενης εργασίας από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 55-67, οι οποίοι προσελήφθησαν με συ-γκεκριμένες απαιτήσεις προϋπηρεσίας-εμπειρίας, ενώ συγκροτήθηκε εσωτερικό helpdesk από 12 υπαλλήλους του ΝΑΤ ώστε να βοηθούν σε εργασίες διεκπεραίω-σης, τηλεφωνικής επικοινωνίας με ασφαλισμένους, ακόμα και λήψης δικαιολογη-τικών από την πόρτα του σπιτιού τους.
  3. Υπήρξε σημαντική ανανέωση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του λογισμι-κού. Αντικαταστάθηκε άμεσα το 35% του εξοπλισμού και των απαρχαιωμένων λο-γισμικών (Windows 98), και το 50% αναβαθμίστηκε. Το υπόλοιπο 15% είναι οκταε-τίας οπότε κρίθηκε επαρκές.
  4. Εντοπίστηκαν με επιτόπια έρευνα οι «προβληματικοί» φάκελοι και αναλύθηκαν διαδικασίες και τρόποι επίλυσης των προβλημάτων. Ταυτόχρονα καταργήθηκαν έλεγχοι που δεν είχαν ουσιαστικό αντίκτυπο ενώ ακολουθήθηκε διαδικασία ελέγ-χου ταυτόχρονη της επεξεργασίας φακέλου.
  5. Αναπτύχθηκε ένας «mini Πύργος Ελέγχου» εντός του ΝΑΤ για την παρακολού-θηση, σε συνεχή ροή, της παραγωγικότητας ανά διεύθυνση, τμήμα και υπάλληλο.
  6. Υλοποιήθηκαν έργα διασύνδεσης του ΝΑΤ με άλλους φορείς του Δημοσίου. Το ΝΑΤ έχει δώσει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους συναρμόδιους φορείς. Θε-αματική είναι η επιτάχυνση που επέφερε η διασύνδεση με την Υπηρεσία Ναυτικού Μητρώου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  7. Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά πριμ παραγωγικότητας για τους αποδοτικούς υπαλλήλους. Συμμετείχαν σε αυτό, έπειτα από δική τους αίτηση, τα 2/3 των υπαλ-λήλων.Πλέον όλο το βάρος ρίχνεται στην οριστική εξάλειψη και του στοκ των εκκρεμών επικουρικών που σήμερα ανέρχονται σε 831 αλλά και των εφάπαξ που σήμερα α-νέρχονται σε 345. Στόχος της Διοίκησης του ΝΑΤ είναι το σύνολο των εκκρεμοτή-των να έχει εκκαθαριστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

 

Μέχρι το τέλος Μαΐου το ΝΑΤ πρόκειται να ενταχθεί στους Φορείς που καλύπτονται από τον ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης 1555.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.