Προσλήψεις για την ενδυνάμωση των τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων

Kυκλάδες

Στην πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου 3 ατόμων για τα τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, στην Τήνο και στην Πάρο, και στη Σύρο προβαίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι προσλήψεις περιλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία : Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων)- Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ειδικότητα : ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Αριθμός ατόμων : τρία (3)

Διάρκεια Σύμβασης :

 • Για την ΠΕ Τήνου από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 μήνες
 • Για την ΠΕ Πάρου από την υπογραφή της σύμβασης και για 5 μήνες
 • Για την ΠΕ Σύρου από την υπογραφή της σύμβασης και για 4 μήνες .


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης επαγγέλματος
 2.  Βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.
 3.  Εντοπιότητα Α΄ Βαθμού
 4. Εμπειρία σε δράση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης δικαιούχων επισιτιστικών προγραμμάτων (ΤΕΒΑ, Κοιν. Παντοπωλεία)
 5. Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (word, excel, internet)
 6. Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εντός και εκτός έδρας .
 2. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες .
 3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
 4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση
2.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
3.Ευκρινές αντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
4 Τίτλος σπουδών , στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός , η ημερομηνία και το έτος κτήσης του .
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
6. Βεβαίωση εγγραφής στον Σ.Κ.Λ.Ε.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει το κώλυμα του άρθρου 16 του ν. 3584/2007 «περί ποινικής καταδίκης , στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης» κι ότι έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα.
8. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.1256/82
9.Βεβαίωση αναφορικά με την εμπειρία σε δράση ψυχοκοινωνικής υποστήριξης δικαιούχων επισιτιστικών προγραμμάτων.
10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης ( όχι παλαιότερης των δυο μηνών) του οικείου Δήμου με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου αυτού , για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας .
11. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους)
12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
13. Ποινικό μητρώο (Αυταπάγγελτα από την Υπηρεσία)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου , Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, Πλ. Παπάγου 34, Τ.Κ 84100 Ερμούπολη, Σύρος , υπόψη : κου Δημητρίου Αλουμανή, Τηλ.επικοινωνίας 22810-76774.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Κτίριο της ΠΝΑΙ , στα Επαρχεία της ΠΕ Τήνου και ΠΕ Πάρου, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου(www.pnai.gov.gr) και σε μια τοπική εφημερίδα της ΠΕ Κυκλάδων, και για 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.