Συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 21/10/2019

Ν. Αιγαίο

Το περιφερειακό συμβούλιο Ν. Αιγαίου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 21/10 στις 10 το πρωί στη Σύρο,

(ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ»), για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος του και µεταβίβαση σε αυτήν αρµοδιοτήτων του Περιφερειακό Συµβούλιου

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 2ο Σύσταση γνωµοδοτικής Επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου τροποποίησης του Οργανισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 3ο Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 4ο Επιλογή Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση δράσεων Πρωτογενούς Τομέα για το 2020

Εισηγητής: Φιλήµων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση Σύναψης Σύµβασης ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Σύρου Ερµούπολης για την Αποπεράτωση Γηπέδου 5Χ5 Καµινίων και ∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου.

ΘΕΜΑ 7ο Ορισµός Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Κυκλάδων και τροποποίηση καταστατικού.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 8ο Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 9ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Κυκλάδων και Τροποποίηση Προϋπολογισµού Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 10ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ωδεκανήσου και Τροποποίηση

Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2019.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου µε τίτλο : Επισκευές - συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (Γ’ φάση) ∆ήµου Άνδρου. Ορισµός εκπροσώπου Περιφέρειας στην Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Εισηγητής: ∆ηµήτρης Λάσκαρης, Έπαρχος ΠΕ Άνδρου

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισµού» του Άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ».

Εισηγητής: Χρήστος Ευστρατίου, Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηµατάς Α.Ε. για το έργο «∆ράσεις Ενηµέρωσης, Επιµόρφωσης και Κατάρτισης στα ∆ωδεκάνησα»

Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηµατάς Α.Ε

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου και του Κ.Ε.Κ.Γ. Γεννηµατάς Α.Ε. για το έργο «∆ράσεις Ενηµέρωσης, Επιµόρφωσης και Κατάρτισης στις Κυκλάδες»

Εισηγητής: Χαρούλα Γιασιράνη, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Γ. Γεννηµατάς Α.Ε

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «∆ιαµόρφωση κόµβου έµπροσθεν λιµένα Πάτµου»

Εισηγητής: Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος ΠΕ Καλύµνου

ΘΕΜΑ 16ο Ορισµός εκπροσώπου στην Αστική Εταιρία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του ∆ήµου Σύρου –Ερµούπολης και της ΑΜΚΕ «Πολυδύναµο Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης Ν. Κυκλάδων» και ακύρωση της αριθ.77/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ 18ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Κέας για το έργο : «∆ράσεις και Έργα για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων στο ∆ήµο Κέας»

Εισηγητής: Γιάννης Ευαγγέλου, Έπαρχος ΠΕ Κέας-Κύθνου

ΘΕΜΑ 19ο Τροποποίηση της οµάδας εργασίας του έργου «ΝΑΥΣ : Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη ∆ιαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προµηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, µε εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ 20ο Τροποποίηση της οµάδας εργασίας του έργου «ΑΝ∆ΙΚΑΤ : Καταδυτικές ∆ιαδροµές σε Θαλάσσιες Προστατευόµενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξης ∆ικτύου Καταδυτικού Τουρισµού» στο πλαίσιο του προγράµµατος συνεργασίας ΙNTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, µε επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις -Επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα µε την παράταση ισχύος κατά ένα (1) έτος.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 22ο Γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα ∆ονούσας, ∆.Κ. ∆ονούσας, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 23ο Γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα Κουφονησίων, ∆.Κ. Κουφονησίων, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 24ο Γνωµοδότηση για τη Μ.Π.Ε. του έργου «Νοµιµοποίηση υφιστάµενων Λιµενικών Εγκαταστάσεων λιµένα Σχοινούσας, ∆.Κ. Σχοινούσας, ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 25ο Γνωµοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά στην Τροποποίηση της Α.Π.7615/5-4-2018 υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου µε τίτλο «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τον Αιολικό Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15MW, στη θέση Ράχη-Ξηροκόµπι ∆ήµου Άνδρου, ΠΕ Κυκλάδων, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ-ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ ΑΕ».

Εισηγήτρια: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα Περιβάλλοντος ΠΕ Κυκλάδων

ΘΕΜΑ 26ο Αίτηµα των εργαζοµένων στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας για την παραµονή τους στην υπηρεσία (παράταση των συµβάσεων) έως την πρόσληψη των εργαζοµένων του νέου Προγράµµατος.

Εισηγήτρια:: Εύη Αριστείδου, Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση τροποποίησης των παρακάτω Προγραµµατικών Συµβάσεων :

- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή επέκτασης αποβάθρας λιµένα Λειψών» ως προς το άρθρο 3: Ποσά και Πόροι Χρηµατοδότησης µε τη διόρθωση του προϋπολογισµού και ως προς το άρθρο 4: ∆ιάρκεια µε την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης του έργου.

- 1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλύµνου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κάλυµνο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

- η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Λέρο» µε την αντικατάσταση του δεύτερου συµβαλλόµενου, ήτοι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου») και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

- η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στο Αγαθονήσι» µε την αντικατάσταση του δεύτερου συµβαλλόµενου, ήτοι το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου (ΦΕΚ 147/2017 Τροποποίηση του π.δ.203/2001 και σύσταση ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λέρου») και ως προς τα το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στους Λειψούς» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

-Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κάρπαθο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Κάσο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στο Καστελλόριζο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

-Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Ρόδο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

- Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Σύµη» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στην Τήλο» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

-1η Τροποποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Νότιας ∆ωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδροµίου στη Χάλκη» ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και ∆ιάρκεια µε την παράταση ισχύος κατά τριάντα (30) µήνες.

Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ και ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ 28ο Επικύρωση πρακτικών 9ης/22-9-2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ 29ο Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου

Η Φωνή της Πάρου χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. 
Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.